20180118 18 Ιανουάριος 2018 18/1/2018 11 20180118T093716Z Europe/Athens 20180118 Πέμπτη, 18 Ιανουάριος 2018 18/1/2018 Ιανουάριος 20180101 Δευτέρα, 1 Ιανουάριος 2018 1/1/2018 Ιανουάριος 20180131 Τετάρτη, 31 Ιανουάριος 2018 31/1/2018 Ιανουάριος 20171218 20180218 Month true true true true http://localhost:8080/calrsrc.MainCampus /calrsrc.MainCampus http://calendar.aua.gr/cal /cal;jsessionid=46BEAEBABA30FCA7EA26E522D8FB79BC /ucal /cal /caladmin /cal;jsessionid=46BEAEBABA30FCA7EA26E522D8FB79BC?b=de
/cal/main/initialise.rdo;jsessionid=46BEAEBABA30FCA7EA26E522D8FB79BC /cal/main/setSelection.do;jsessionid=46BEAEBABA30FCA7EA26E522D8FB79BC?b=de /cal/main/setSelectionList.do;jsessionid=46BEAEBABA30FCA7EA26E522D8FB79BC?b=de /cal/main/setViewPeriod.do;jsessionid=46BEAEBABA30FCA7EA26E522D8FB79BC?b=de /cal/main/listEvents.do;jsessionid=46BEAEBABA30FCA7EA26E522D8FB79BC?b=de /cal/main/showPage.do;jsessionid=46BEAEBABA30FCA7EA26E522D8FB79BC?b=de
/cal/event/showEventMore.rdo;jsessionid=46BEAEBABA30FCA7EA26E522D8FB79BC /cal/event/eventView.do;jsessionid=46BEAEBABA30FCA7EA26E522D8FB79BC?b=de /cal/event/addEventRef.do;jsessionid=46BEAEBABA30FCA7EA26E522D8FB79BC?b=de /cal/calendar/fetchPublicCalendars.do;jsessionid=46BEAEBABA30FCA7EA26E522D8FB79BC?b=de /cal/calendar/fetchCalendars.do;jsessionid=46BEAEBABA30FCA7EA26E522D8FB79BC?b=de /cal/calendar/fetchForExport.do;jsessionid=46BEAEBABA30FCA7EA26E522D8FB79BC?b=de /cal/search/search.rdo;jsessionid=46BEAEBABA30FCA7EA26E522D8FB79BC?b=de /cal/search/next.do;jsessionid=46BEAEBABA30FCA7EA26E522D8FB79BC?b=de /cal/misc/export.gdo;jsessionid=46BEAEBABA30FCA7EA26E522D8FB79BC?b=de /cal/misc/showPage.rdo;jsessionid=46BEAEBABA30FCA7EA26E522D8FB79BC?b=de /cal/mail/mailEvent.do;jsessionid=46BEAEBABA30FCA7EA26E522D8FB79BC?b=de /cal/stats/stats.do;jsessionid=46BEAEBABA30FCA7EA26E522D8FB79BC?b=de
/principals/users/agrp_calsuite-AUAEvents calsuite-AUAEvents Events in AUA campusAdminGroups /principals/users/agrp_calsuite-Engineering calsuite-Engineering Group from which the SoEDepartmental (School of Engineering) calendar suite is hung campusAdminGroups /principals/users/agrp_calsuite-MainCampus calsuite-MainCampus Group from which the MainCampus calendar suite is hung campusAdminGroups /principals/users/agrp_sadm7kao calsuite-schoolVisits Calendar Suite for school visits campusAdminGroups /principals/users/public-user campusAdminGroups Top-level administrative group from which all children inherit administrative access to the public calendar root. All other admin groups should be descendants of this group to provide default access control. /principals/users/agrp_Communications Communications Typical admin group - a good group to start with. calsuite-MainCampus campusAdminGroups /principals/users/agrp_Engineering Engineering Typical admin group calsuite-Engineering campusAdminGroups /principals/users/agrp_English English Typical admin group calsuite-MainCampus campusAdminGroups /principals/users/agrp_Library Library Typical admin group calsuite-MainCampus campusAdminGroups /principals/users/agrp_MechE MechE Typical admin group calsuite-Engineering campusAdminGroups FGA87C19YJQECHT99 view all all /user/agrp_calsuite-MainCampus/conferences /user/agrp_calsuite-MainCampus/meetings /user/agrp_calsuite-MainCampus/events1 schoolVisits ff808181-1fd7389e-011f-d7389f9a-00000026 Alumni Events Alumni Events /principals/users/admin ff808181-1fd73b03-011f-d73b0642-00000001 Arts /principals/users/admin ff808181-1fd7389e-011f-d7389f24-0000000e Athletics Competitive events in football, basketball, baseball, etc. /principals/users/admin 402881e6-20a21413-0120-a23d71e5-00000015 Clubs and Organizations /principals/users/admin ff808181-1fd73b03-011f-d73b06f8-0000000c College Fairs /principals/users/admin ff808181-1fd7389e-011f-d7389ed0-00000002 Concerts /principals/users/admin ff808181-1fd7389e-011f-d7389f33-00000012 Conferences A series of meetings around a particular theme that lasts from half a day up to several days. /principals/users/admin ff808181-1fd7389e-011f-d7389fa2-00000028 Construction Construction events /principals/users/admin ff808181-1fd7389e-011f-d7389ef9-00000003 Dance All forms of dance, including dance performance and dances /principals/users/admin 402881e6-20a21413-0120-a23e31ea-00000016 Departments /principals/users/admin ff808181-1fd7389e-011f-d7389f8b-00000022 Discussions Chaired discussions, panel discussions /principals/users/admin ff808181-1fd7389e-011f-d7389f52-0000001a Emergencies Campus-wide emergencies /principals/users/admin ff808181-1fd7389e-011f-d7389f8f-00000023 Employee Events Retirement counceling, insurance, hmo, etc /principals/users/admin ff808181-1fd7389e-011f-d7389eff-00000004 Exhibits Exhibits and installations /principals/users/admin ff808181-1fd7389e-011f-d7389fa5-00000029 Facilities Campus facilities events /principals/users/admin ff808181-1fd7389e-011f-d7389f02-00000005 Films Films and movies /principals/users/admin ff808181-1fd7389e-011f-d7389f38-00000013 Forums A meeting that usually involves several speakers on a particular topic and a fair amount of interaction with the audience. /principals/users/admin ff808181-1fd7389e-011f-d7389ec8-00000000 Fund Raising An event staged to raise money for a unit or organization. /principals/users/admin ff808181-1fd73b03-011f-d73b0714-0000000e Gaming /principals/users/admin ff808181-1fd7389e-011f-d7389f06-00000006 Health Services Events sponsored by health sciences units. /principals/users/admin ff808181-1fd7389e-011f-d7389f47-00000017 Holidays Holidays /principals/users/admin ff808181-1fd7389e-011f-d7389f0a-00000007 Lectures A larger gathering (more than 50 people) that could be on an academic subject or a more general one, in which most of the communication is from speaker to audience. /principals/users/admin ff808181-1fd73b03-011f-d73b06e0-0000000a Lectures and Seminars /principals/users/admin ff808181-1fd7389e-011f-d7389f0d-00000008 Open Houses An event in which a unit or organization invites visitors to their location during specified hours. /principals/users/admin 402881e6-20a21413-0120-a24c742e-00000058 org/BioMed /principals/users/admin 00f1fcb8-20a5687f-0120-a573f575-0000003e org/Engineering /principals/users/admin 402881e6-20a21413-0120-a24bfbc2-00000057 org/English /principals/users/admin 402881e6-20a21413-0120-a247d070-0000001f org/Humanities /principals/users/admin 402881e6-20a21413-0120-a248f865-00000020 org/MechE /principals/users/admin 402881e6-20a21413-0120-a24bc8db-00000056 org/Music /principals/users/admin ff808181-1fd7389e-011f-d7389f59-0000001c Other USE ONLY IF NO OTHER CATEGORY EXISTS, and please contact us /principals/users/admin ff808181-1fd73b03-011f-d73b06f2-0000000b Other Events /principals/users/admin ff808181-1fd7389e-011f-d7389f96-00000025 Parking Parking /principals/users/admin ff808181-1fd7389e-011f-d7389f15-0000000a Readings /principals/users/admin ff808181-1fd7389e-011f-d7389f80-0000001f Receptions Receptions /principals/users/admin ff808181-1fd7389e-011f-d7389f60-0000001e Recognitions Awards, dinners, retirement parties /principals/users/admin ff808181-1fd73b03-011f-d73b071a-0000000f Religious-Spiritual Religious or spiritual events /principals/users/admin 402881e6-20a21413-0120-a22de2dd-0000000d Room or Building Closings /principals/users/admin ff808181-1fd7389e-011f-d7389f18-0000000b Sales Sales /principals/users/admin 00f1fcb8-20a0fb67-0120-a144373f-000001ed Scheduled Openings and Closings /principals/users/admin ff808181-1fd7389e-011f-d7389f1c-0000000c Seminars A relatively small gathering (less than 50 people), usually on an academic subject, in which the speaker expects a lot of interaction. For purposes of this calendar, colloquia and symposia are considered seminars. /principals/users/admin 402881e6-20a21413-0120-a22fdf78-00000010 Service Outages or Changes /principals/users/admin 402881e6-20a21413-0120-a2270ea2-00000008 Services and Facilities /principals/users/admin ff808181-1fd7389e-011f-d7389f4f-00000019 Short Courses /principals/users/admin ff808181-1fd73b03-011f-d73b0703-0000000d Social Events /principals/users/admin ff808181-1fd7389e-011f-d7389f84-00000020 Social Gatherings Social gatherings too broad to fit into other categories /principals/users/admin ff808181-1fd7389e-011f-d7389f20-0000000d Special Events An event that does not occur on a regular basis and doesn't fit any other category /principals/users/admin 402881e6-20a21413-0120-a236d0b1-00000014 Staff Holidays Staff specific holidays /principals/users/admin ff808181-1fd7389e-011f-d7389fad-0000002b Student Career Development for Career Development Center /principals/users/admin ff808181-1fd7389e-011f-d7389f30-00000011 sys/Deadlines /principals/users/admin 402881e7-25b99d14-0125-b9a50c22-00000002 sys/Ongoing tag ongoing events for use in the ongoing list if enabled in specific themes /principals/users/agrp_calsuite-MainCampus ff808181-1fd73b03-011f-d73b065c-00000002 Theater /principals/users/admin ff808181-1fd7389e-011f-d7389f11-00000009 Theater and Performance /principals/users/admin ff808181-1fd7389e-011f-d7389f28-0000000f Tours When a unit offers to guide visitors through their facilities at a specified time. /principals/users/admin ff808181-1fd7389e-011f-d7389f2c-00000010 Training A single session or ongoing class sponsored by a unit. /principals/users/admin ff808181-1fd7389e-011f-d7389f88-00000021 University Governance /principals/users/admin ff808181-1fd7389e-011f-d7389fa9-0000002a Volunteer Opportunities Volunteer Opportunities /principals/users/admin ff808181-1fd7389e-011f-d7389f3b-00000014 Workshops A one-session class on a particular topic. /principals/users/admin ff808181-1fd7389e-011f-d7389f4b-00000018 Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο Academic Calendar /principals/users/admin 0f694c86-39e34544-0139-e35b87b2-00000061 Εκδηλώσεις /principals/users/agrp_calsuite-MainCampus ff808181-1fd7389e-011f-d7389ecc-00000001 Ορκομοσία Any graduation event staged by a University unit or the University as a whole. /principals/users/admin 0f694c86-39e34544-0139-e35bec51-00000062 Πρόγραμμα Εκπαιδευτικών Ξεναγήσεων /principals/users/agrp_calsuite-MainCampus ff808181-1fd7389e-011f-d7389f3f-00000015 Συναντήσεις - Συνεργασίες A single session of a particular group or organization that lasts less than half a day. /principals/users/admin ff808181-1fd73b03-011f-d73b066b-00000004 Συνέδρια / Ημερίδες /principals/users/admin /principals/users /principals/groups /principals/tickets /principals/resources /principals/hosts /principals/locations agrp_calsuite-MainCampus agrp_calsuite-MainCampus /user/agrp_calsuite-MainCampus %2Fuser%2Fagrp_calsuite-MainCampus /principals/users/agrp_calsuite-MainCampus 0 false false null false true false false true false false false false 900 Academic Calendar Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο /user/agrp_calsuite-MainCampus/Academic Calendar %2Fuser%2Fagrp_calsuite-MainCampus%2FAcademic+Calendar /principals/users/agrp_calsuite-MainCampus 0 false false null true true false true true true true false false 900 Academic Calendar Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο /public/aliases/Academic Calendar/Academic Calendar %2Fpublic%2Faliases%2FAcademic+Calendar%2FAcademic+Calendar /principals/users/public-user 1 false false null false true false true true true true false false 900 catuid=('ff808181-1fd7389e-011f-d7389f4b-00000018') Commencement Ορκωμοσίες /public/aliases/Academic Calendar/Commencement %2Fpublic%2Faliases%2FAcademic+Calendar%2FCommencement /principals/users/public-user 1 false false null false true false true true true true false false 900 catuid=('ff808181-1fd7389e-011f-d7389ecc-00000001') holydays Αργίες /public/aliases/Academic Calendar/holydays %2Fpublic%2Faliases%2FAcademic+Calendar%2Fholydays /principals/users/public-user 1 false false null false true false true true true true false false 900 catuid=('ff808181-1fd7389e-011f-d7389f4b-00000018') prog2fyt Πρόγραμμα 2ου Έτους Φυτικής /public/aliases/Academic Calendar/prog2fyt %2Fpublic%2Faliases%2FAcademic+Calendar%2Fprog2fyt /principals/users/public-user 1 true false null false true false true true false false false false 900 Inbox Inbox /user/agrp_calsuite-MainCampus/Inbox %2Fuser%2Fagrp_calsuite-MainCampus%2FInbox /principals/users/agrp_calsuite-MainCampus 5 true false null false true false true false false false false false 0 Outbox Outbox /user/agrp_calsuite-MainCampus/Outbox %2Fuser%2Fagrp_calsuite-MainCampus%2FOutbox /principals/users/agrp_calsuite-MainCampus 6 true false null false true false true false false false false false 0 calendar calendar /user/agrp_calsuite-MainCampus/calendar %2Fuser%2Fagrp_calsuite-MainCampus%2Fcalendar /principals/users/agrp_calsuite-MainCampus 1 true true null false true false true true false false false false 0 conferences Συνέδρια / Ημερίδες /user/agrp_calsuite-MainCampus/conferences %2Fuser%2Fagrp_calsuite-MainCampus%2Fconferences /principals/users/public-user 0 false false null true true false true true true true false false 900 Conferences Συνέδρια /public/aliases/Conferences and Meetings/Conferences %2Fpublic%2Faliases%2FConferences+and+Meetings%2FConferences /principals/users/public-user 1 false false null false true false true true true true false false 900 catuid=('ff808181-1fd73b03-011f-d73b066b-00000004') hmerides Ημερίδες /public/aliases/Conferences and Meetings/hmerides %2Fpublic%2Faliases%2FConferences+and+Meetings%2Fhmerides /principals/users/public-user 1 false false null false true false true true true true false false 900 catuid=('ff808181-1fd73b03-011f-d73b066b-00000004') events1 Εκδηλώσεις /user/agrp_calsuite-MainCampus/events1 %2Fuser%2Fagrp_calsuite-MainCampus%2Fevents1 /principals/users/public-user 0 false false null true true false true true false false false false 900 catuid=('0f694c86-39e34544-0139-e35b87b2-00000061') events1 Εκδηλώσεις Αίθουσα Τελετών /user/agrp_calsuite-MainCampus/events1/events1 %2Fuser%2Fagrp_calsuite-MainCampus%2Fevents1%2Fevents1 /principals/users/public-user 1 false false null true true false true true true true false false 900 events2 Εκδηλώσεις Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων Κεντρικού Κτιρίου /user/agrp_calsuite-MainCampus/events1/events2 %2Fuser%2Fagrp_calsuite-MainCampus%2Fevents1%2Fevents2 /principals/users/public-user 1 false false null true true false true true true true false false 900 catuid=('0f694c86-39e34544-0139-e35b87b2-00000061') meetings Συναντήσεις - Συνεργασίες /user/agrp_calsuite-MainCampus/meetings %2Fuser%2Fagrp_calsuite-MainCampus%2Fmeetings /principals/users/public-user 1 false false null true true false true true true true false false 900 catuid=('ff808181-1fd7389e-011f-d7389f3f-00000015') schoolvisitsCal Πρόγραμμα Εκπαιδευτικών Ξεναγήσεων /user/agrp_calsuite-MainCampus/schoolvisitsCal %2Fuser%2Fagrp_calsuite-MainCampus%2FschoolvisitsCal /principals/users/public-user 1 false false null true true false true true true true false false 900 catuid=('0f694c86-39e34544-0139-e35bec51-00000062') eventscalendar 2018 01 Ιανουάριος Ιανουάριος 1 false 1 Δευτέρα 20180101 1 Ιανουάριος 2018 1/1/2018 0 0 false true false false 20171224T220000Z 20171225 2017 2017 12 12 Δεκέμβριος 25 Δευτέρα 25 0 00 12 12 0 00 0 25 Δεκέμβριος 2017 25/12/2017 true D true false false 20180106T220000Z 20180107 2018 2018 1 01 Ιανουάριος 7 Κυριακή 07 0 00 12 12 0 00 0 7 Ιανουάριος 2018 7/1/2018 true /principals/users/agrp_calsuite-AUAEvents /principals/users/public-user 15382 CAL-0f694c86-5ea8f288-015e-f09db63e-00003f0dbedework@aua.gr ΔΙΑΚΟΠΗ ΧΡΙΣΤΟΓΕΝΝΩΝ false true false 0 false MainCal MainCal /public/cals/MainCal %2Fpublic%2Fcals%2FMainCal /principals/users/public-user 1 true false null false true false false CONFIRMED 550
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
https://maps.google.com/maps?ll=37.983217,23.705792&spn=0.006325,0.013937&t=h&z=17
0f694c86-39e34544-0139-e35b87b2-00000061 Εκδηλώσεις /principals/users/agrp_calsuite-MainCampus ff808181-1fd7389e-011f-d7389f3f-00000015 Συναντήσεις - Συνεργασίες A single session of a particular group or organization that lasts less than half a day. /principals/users/admin ff808181-1fd73b03-011f-d73b066b-00000004 Συνέδρια / Ημερίδες /principals/users/admin
false 2 Τρίτη 20180102 2 Ιανουάριος 2018 2/1/2018 0 0 false true false false 20171224T220000Z 20171225 2017 2017 12 12 Δεκέμβριος 25 Δευτέρα 25 0 00 12 12 0 00 0 25 Δεκέμβριος 2017 25/12/2017 true D true false false 20180106T220000Z 20180107 2018 2018 1 01 Ιανουάριος 7 Κυριακή 07 0 00 12 12 0 00 0 7 Ιανουάριος 2018 7/1/2018 true /principals/users/agrp_calsuite-AUAEvents /principals/users/public-user 15382 CAL-0f694c86-5ea8f288-015e-f09db63e-00003f0dbedework@aua.gr ΔΙΑΚΟΠΗ ΧΡΙΣΤΟΓΕΝΝΩΝ false true false 0 false MainCal MainCal /public/cals/MainCal %2Fpublic%2Fcals%2FMainCal /principals/users/public-user 1 true false null false true false false CONFIRMED 550
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
https://maps.google.com/maps?ll=37.983217,23.705792&spn=0.006325,0.013937&t=h&z=17
0f694c86-39e34544-0139-e35b87b2-00000061 Εκδηλώσεις /principals/users/agrp_calsuite-MainCampus ff808181-1fd7389e-011f-d7389f3f-00000015 Συναντήσεις - Συνεργασίες A single session of a particular group or organization that lasts less than half a day. /principals/users/admin ff808181-1fd73b03-011f-d73b066b-00000004 Συνέδρια / Ημερίδες /principals/users/admin
false 3 Τετάρτη 20180103 3 Ιανουάριος 2018 3/1/2018 0 0 false true false false 20171224T220000Z 20171225 2017 2017 12 12 Δεκέμβριος 25 Δευτέρα 25 0 00 12 12 0 00 0 25 Δεκέμβριος 2017 25/12/2017 true D true false false 20180106T220000Z 20180107 2018 2018 1 01 Ιανουάριος 7 Κυριακή 07 0 00 12 12 0 00 0 7 Ιανουάριος 2018 7/1/2018 true /principals/users/agrp_calsuite-AUAEvents /principals/users/public-user 15382 CAL-0f694c86-5ea8f288-015e-f09db63e-00003f0dbedework@aua.gr ΔΙΑΚΟΠΗ ΧΡΙΣΤΟΓΕΝΝΩΝ false true false 0 false MainCal MainCal /public/cals/MainCal %2Fpublic%2Fcals%2FMainCal /principals/users/public-user 1 true false null false true false false CONFIRMED 550
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
https://maps.google.com/maps?ll=37.983217,23.705792&spn=0.006325,0.013937&t=h&z=17
0f694c86-39e34544-0139-e35b87b2-00000061 Εκδηλώσεις /principals/users/agrp_calsuite-MainCampus ff808181-1fd7389e-011f-d7389f3f-00000015 Συναντήσεις - Συνεργασίες A single session of a particular group or organization that lasts less than half a day. /principals/users/admin ff808181-1fd73b03-011f-d73b066b-00000004 Συνέδρια / Ημερίδες /principals/users/admin
false 4 Πέμπτη 20180104 4 Ιανουάριος 2018 4/1/2018 0 0 false true false false 20171224T220000Z 20171225 2017 2017 12 12 Δεκέμβριος 25 Δευτέρα 25 0 00 12 12 0 00 0 25 Δεκέμβριος 2017 25/12/2017 true D true false false 20180106T220000Z 20180107 2018 2018 1 01 Ιανουάριος 7 Κυριακή 07 0 00 12 12 0 00 0 7 Ιανουάριος 2018 7/1/2018 true /principals/users/agrp_calsuite-AUAEvents /principals/users/public-user 15382 CAL-0f694c86-5ea8f288-015e-f09db63e-00003f0dbedework@aua.gr ΔΙΑΚΟΠΗ ΧΡΙΣΤΟΓΕΝΝΩΝ false true false 0 false MainCal MainCal /public/cals/MainCal %2Fpublic%2Fcals%2FMainCal /principals/users/public-user 1 true false null false true false false CONFIRMED 550
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
https://maps.google.com/maps?ll=37.983217,23.705792&spn=0.006325,0.013937&t=h&z=17
0f694c86-39e34544-0139-e35b87b2-00000061 Εκδηλώσεις /principals/users/agrp_calsuite-MainCampus ff808181-1fd7389e-011f-d7389f3f-00000015 Συναντήσεις - Συνεργασίες A single session of a particular group or organization that lasts less than half a day. /principals/users/admin ff808181-1fd73b03-011f-d73b066b-00000004 Συνέδρια / Ημερίδες /principals/users/admin
false 5 Παρασκευή 20180105 5 Ιανουάριος 2018 5/1/2018 0 0 false true false false 20171224T220000Z 20171225 2017 2017 12 12 Δεκέμβριος 25 Δευτέρα 25 0 00 12 12 0 00 0 25 Δεκέμβριος 2017 25/12/2017 true D true false false 20180106T220000Z 20180107 2018 2018 1 01 Ιανουάριος 7 Κυριακή 07 0 00 12 12 0 00 0 7 Ιανουάριος 2018 7/1/2018 true /principals/users/agrp_calsuite-AUAEvents /principals/users/public-user 15382 CAL-0f694c86-5ea8f288-015e-f09db63e-00003f0dbedework@aua.gr ΔΙΑΚΟΠΗ ΧΡΙΣΤΟΓΕΝΝΩΝ false true false 0 false MainCal MainCal /public/cals/MainCal %2Fpublic%2Fcals%2FMainCal /principals/users/public-user 1 true false null false true false false CONFIRMED 550
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
https://maps.google.com/maps?ll=37.983217,23.705792&spn=0.006325,0.013937&t=h&z=17
0f694c86-39e34544-0139-e35b87b2-00000061 Εκδηλώσεις /principals/users/agrp_calsuite-MainCampus ff808181-1fd7389e-011f-d7389f3f-00000015 Συναντήσεις - Συνεργασίες A single session of a particular group or organization that lasts less than half a day. /principals/users/admin ff808181-1fd73b03-011f-d73b066b-00000004 Συνέδρια / Ημερίδες /principals/users/admin
false 6 Σάββατο 20180106 6 Ιανουάριος 2018 6/1/2018 0 0 false true false false 20171224T220000Z 20171225 2017 2017 12 12 Δεκέμβριος 25 Δευτέρα 25 0 00 12 12 0 00 0 25 Δεκέμβριος 2017 25/12/2017 true D true false false 20180106T220000Z 20180107 2018 2018 1 01 Ιανουάριος 7 Κυριακή 07 0 00 12 12 0 00 0 7 Ιανουάριος 2018 7/1/2018 true /principals/users/agrp_calsuite-AUAEvents /principals/users/public-user 15382 CAL-0f694c86-5ea8f288-015e-f09db63e-00003f0dbedework@aua.gr ΔΙΑΚΟΠΗ ΧΡΙΣΤΟΓΕΝΝΩΝ false true false 0 false MainCal MainCal /public/cals/MainCal %2Fpublic%2Fcals%2FMainCal /principals/users/public-user 1 true false null false true false false CONFIRMED 550
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
https://maps.google.com/maps?ll=37.983217,23.705792&spn=0.006325,0.013937&t=h&z=17
0f694c86-39e34544-0139-e35b87b2-00000061 Εκδηλώσεις /principals/users/agrp_calsuite-MainCampus ff808181-1fd7389e-011f-d7389f3f-00000015 Συναντήσεις - Συνεργασίες A single session of a particular group or organization that lasts less than half a day. /principals/users/admin ff808181-1fd73b03-011f-d73b066b-00000004 Συνέδρια / Ημερίδες /principals/users/admin
false 7 Κυριακή 20180107 7 Ιανουάριος 2018 7/1/2018 0 0 false true false false 20171224T220000Z 20171225 2017 2017 12 12 Δεκέμβριος 25 Δευτέρα 25 0 00 12 12 0 00 0 25 Δεκέμβριος 2017 25/12/2017 true D true false false 20180106T220000Z 20180107 2018 2018 1 01 Ιανουάριος 7 Κυριακή 07 0 00 12 12 0 00 0 7 Ιανουάριος 2018 7/1/2018 true /principals/users/agrp_calsuite-AUAEvents /principals/users/public-user 15382 CAL-0f694c86-5ea8f288-015e-f09db63e-00003f0dbedework@aua.gr ΔΙΑΚΟΠΗ ΧΡΙΣΤΟΓΕΝΝΩΝ false true false 0 false MainCal MainCal /public/cals/MainCal %2Fpublic%2Fcals%2FMainCal /principals/users/public-user 1 true false null false true false false CONFIRMED 550
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
https://maps.google.com/maps?ll=37.983217,23.705792&spn=0.006325,0.013937&t=h&z=17
0f694c86-39e34544-0139-e35b87b2-00000061 Εκδηλώσεις /principals/users/agrp_calsuite-MainCampus ff808181-1fd7389e-011f-d7389f3f-00000015 Συναντήσεις - Συνεργασίες A single session of a particular group or organization that lasts less than half a day. /principals/users/admin ff808181-1fd73b03-011f-d73b066b-00000004 Συνέδρια / Ημερίδες /principals/users/admin
2 false 8 Δευτέρα 20180108 8 Ιανουάριος 2018 8/1/2018 false 9 Τρίτη 20180109 9 Ιανουάριος 2018 9/1/2018 0 0 false false false false 20180109T093000Z 20180109T113000 2018 2018 1 01 Ιανουάριος 9 Τρίτη 09 11 11 11 11 30 30 0 9 Ιανουάριος 2018 9/1/2018 Europe/Athens true D false false false 20180109T143000Z 20180109T163000 2018 2018 1 01 Ιανουάριος 9 Τρίτη 09 16 16 4 04 30 30 1 9 Ιανουάριος 2018 9/1/2018 Europe/Athens true /principals/users/agrp_calsuite-AUAEvents /principals/users/public-user 15826 CAL-0f694c86-5ea8f288-015f-4f02cfb3-0000349abedework@aua.gr Εργαστήριο των Γεωργικών Εφαρμογών false true false 0 false MainCal MainCal /public/cals/MainCal %2Fpublic%2Fcals%2FMainCal /principals/users/public-user 1 true false null false true false false CONFIRMED 550
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
https://maps.google.com/maps?ll=37.983217,23.705792&spn=0.006325,0.013937&t=h&z=17
0f694c86-39e34544-0139-e35b87b2-00000061 Εκδηλώσεις /principals/users/agrp_calsuite-MainCampus ff808181-1fd7389e-011f-d7389f3f-00000015 Συναντήσεις - Συνεργασίες A single session of a particular group or organization that lasts less than half a day. /principals/users/admin ff808181-1fd73b03-011f-d73b066b-00000004 Συνέδρια / Ημερίδες /principals/users/admin
false 10 Τετάρτη 20180110 10 Ιανουάριος 2018 10/1/2018 false 11 Πέμπτη 20180111 11 Ιανουάριος 2018 11/1/2018 0 0 false false false false 20180111T073000Z 20180111T093000 2018 2018 1 01 Ιανουάριος 11 Πέμπτη 11 9 09 9 09 30 30 0 11 Ιανουάριος 2018 11/1/2018 Europe/Athens true D false false false 20180111T091500Z 20180111T111500 2018 2018 1 01 Ιανουάριος 11 Πέμπτη 11 11 11 11 11 15 15 0 11 Ιανουάριος 2018 11/1/2018 Europe/Athens true /principals/users/agrp_calsuite-AUAEvents /principals/users/public-user 15605 CAL-0f694c86-5ea8f288-015f-0a9595a2-000059dcbedework@aua.gr ΓΕΝΙΚΗ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ false true false 0 false MainCal MainCal /public/cals/MainCal %2Fpublic%2Fcals%2FMainCal /principals/users/public-user 1 true false null false true false false CONFIRMED 550
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
https://maps.google.com/maps?ll=37.983217,23.705792&spn=0.006325,0.013937&t=h&z=17
0f694c86-39e34544-0139-e35b87b2-00000061 Εκδηλώσεις /principals/users/agrp_calsuite-MainCampus ff808181-1fd7389e-011f-d7389f3f-00000015 Συναντήσεις - Συνεργασίες A single session of a particular group or organization that lasts less than half a day. /principals/users/admin ff808181-1fd73b03-011f-d73b066b-00000004 Συνέδρια / Ημερίδες /principals/users/admin
false 12 Παρασκευή 20180112 12 Ιανουάριος 2018 12/1/2018 false 13 Σάββατο 20180113 13 Ιανουάριος 2018 13/1/2018 false 14 Κυριακή 20180114 14 Ιανουάριος 2018 14/1/2018
3 false 15 Δευτέρα 20180115 15 Ιανουάριος 2018 15/1/2018 false 16 Τρίτη 20180116 16 Ιανουάριος 2018 16/1/2018 false 17 Τετάρτη 20180117 17 Ιανουάριος 2018 17/1/2018 0 0 false false false false 20180117T080000Z 20180117T100000 2018 2018 1 01 Ιανουάριος 17 Τετάρτη 17 10 10 10 10 0 00 0 17 Ιανουάριος 2018 17/1/2018 Europe/Athens true D false false false 20180117T160000Z 20180117T180000 2018 2018 1 01 Ιανουάριος 17 Τετάρτη 17 18 18 6 06 0 00 1 17 Ιανουάριος 2018 17/1/2018 Europe/Athens true /principals/users/agrp_calsuite-AUAEvents /principals/users/public-user 15435 CAL-0f694c86-5ea8f288-015e-ffe2dab3-0000039abedework@aua.gr Συνάντηση Προγράμματος Chemical building blocks from versatile MSW biorefinery «PERCAL» false true false 0 false MainCal MainCal /public/cals/MainCal %2Fpublic%2Fcals%2FMainCal /principals/users/public-user 1 true false null false true false false CONFIRMED 550
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
https://maps.google.com/maps?ll=37.983217,23.705792&spn=0.006325,0.013937&t=h&z=17
0f694c86-39e34544-0139-e35b87b2-00000061 Εκδηλώσεις /principals/users/agrp_calsuite-MainCampus ff808181-1fd7389e-011f-d7389f3f-00000015 Συναντήσεις - Συνεργασίες A single session of a particular group or organization that lasts less than half a day. /principals/users/admin ff808181-1fd73b03-011f-d73b066b-00000004 Συνέδρια / Ημερίδες /principals/users/admin
false 18 Πέμπτη 20180118 18 Ιανουάριος 2018 18/1/2018 0 0 false false false false 20180118T070000Z 20180118T090000 2018 2018 1 01 Ιανουάριος 18 Πέμπτη 18 9 09 9 09 0 00 0 18 Ιανουάριος 2018 18/1/2018 Europe/Athens true D false false false 20180118T140000Z 20180118T160000 2018 2018 1 01 Ιανουάριος 18 Πέμπτη 18 16 16 4 04 0 00 1 18 Ιανουάριος 2018 18/1/2018 Europe/Athens true /principals/users/agrp_calsuite-AUAEvents /principals/users/public-user 15438 CAL-0f694c86-5ea8f288-015e-ffe3f70c-00000407bedework@aua.gr Συνάντηση Προγράμματος Chemical building blocks from versatile MSW biorefinery «PERCAL» false true false 0 false MainCal MainCal /public/cals/MainCal %2Fpublic%2Fcals%2FMainCal /principals/users/public-user 1 true false null false true false false CONFIRMED 550
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
https://maps.google.com/maps?ll=37.983217,23.705792&spn=0.006325,0.013937&t=h&z=17
0f694c86-39e34544-0139-e35b87b2-00000061 Εκδηλώσεις /principals/users/agrp_calsuite-MainCampus ff808181-1fd7389e-011f-d7389f3f-00000015 Συναντήσεις - Συνεργασίες A single session of a particular group or organization that lasts less than half a day. /principals/users/admin ff808181-1fd73b03-011f-d73b066b-00000004 Συνέδρια / Ημερίδες /principals/users/admin
false 19 Παρασκευή 20180119 19 Ιανουάριος 2018 19/1/2018 false 20 Σάββατο 20180120 20 Ιανουάριος 2018 20/1/2018 false 21 Κυριακή 20180121 21 Ιανουάριος 2018 21/1/2018
4 false 22 Δευτέρα 20180122 22 Ιανουάριος 2018 22/1/2018 false 23 Τρίτη 20180123 23 Ιανουάριος 2018 23/1/2018 0 0 false false false false 20180123T114500Z 20180123T134500 2018 2018 1 01 Ιανουάριος 23 Τρίτη 23 13 13 1 01 45 45 1 23 Ιανουάριος 2018 23/1/2018 Europe/Athens true D false false false 20180123T141500Z 20180123T161500 2018 2018 1 01 Ιανουάριος 23 Τρίτη 23 16 16 4 04 15 15 1 23 Ιανουάριος 2018 23/1/2018 Europe/Athens true /principals/users/agrp_calsuite-AUAEvents /principals/users/public-user 15817 CAL-0f694c86-5ea8f288-015f-4efae8ba-000032abbedework@aua.gr Διαδραστικά σεμινάρια Μνημονικών Τεχνικών false true false 0 false MainCal MainCal /public/cals/MainCal %2Fpublic%2Fcals%2FMainCal /principals/users/public-user 1 true false null false true false false CONFIRMED 550
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
https://maps.google.com/maps?ll=37.983217,23.705792&spn=0.006325,0.013937&t=h&z=17
0f694c86-39e34544-0139-e35b87b2-00000061 Εκδηλώσεις /principals/users/agrp_calsuite-MainCampus ff808181-1fd7389e-011f-d7389f3f-00000015 Συναντήσεις - Συνεργασίες A single session of a particular group or organization that lasts less than half a day. /principals/users/admin ff808181-1fd73b03-011f-d73b066b-00000004 Συνέδρια / Ημερίδες /principals/users/admin
false 24 Τετάρτη 20180124 24 Ιανουάριος 2018 24/1/2018 false 25 Πέμπτη 20180125 25 Ιανουάριος 2018 25/1/2018 false 26 Παρασκευή 20180126 26 Ιανουάριος 2018 26/1/2018 false 27 Σάββατο 20180127 27 Ιανουάριος 2018 27/1/2018 false 28 Κυριακή 20180128 28 Ιανουάριος 2018 28/1/2018
5 false 29 Δευτέρα 20180129 29 Ιανουάριος 2018 29/1/2018 false 30 Τρίτη 20180130 30 Ιανουάριος 2018 30/1/2018 false 31 Τετάρτη 20180131 31 Ιανουάριος 2018 31/1/2018 0 0 false false false false 20180131T090000Z 20180131T110000 2018 2018 1 01 Ιανουάριος 31 Τετάρτη 31 11 11 11 11 0 00 0 31 Ιανουάριος 2018 31/1/2018 Europe/Athens true D false false false 20180131T120000Z 20180131T140000 2018 2018 1 01 Ιανουάριος 31 Τετάρτη 31 14 14 2 02 0 00 1 31 Ιανουάριος 2018 31/1/2018 Europe/Athens true /principals/users/agrp_calsuite-AUAEvents /principals/users/public-user 16023 CAL-0f694c86-60787f49-0160-7911a049-00000169bedework@aua.gr Δ.Π.Μ.Σ. «Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη». false true false 0 false MainCal MainCal /public/cals/MainCal %2Fpublic%2Fcals%2FMainCal /principals/users/public-user 1 true false null false true false false CONFIRMED 550
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
https://maps.google.com/maps?ll=37.983217,23.705792&spn=0.006325,0.013937&t=h&z=17
0f694c86-39e34544-0139-e35b87b2-00000061 Εκδηλώσεις /principals/users/agrp_calsuite-MainCampus ff808181-1fd7389e-011f-d7389f3f-00000015 Συναντήσεις - Συνεργασίες A single session of a particular group or organization that lasts less than half a day. /principals/users/admin ff808181-1fd73b03-011f-d73b066b-00000004 Συνέδρια / Ημερίδες /principals/users/admin
true true true true
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 18 Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ MO TU WE TH FR SA SU Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2018 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 11 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 37 am pm am