20180317 17 Μάρτιος 2018 17/3/2018 07 20180317T055642Z Europe/Athens 20180317 Σάββατο, 17 Μάρτιος 2018 17/3/2018 Μάρτιος 20180301 Πέμπτη, 1 Μάρτιος 2018 1/3/2018 Μάρτιος 20180331 Σάββατο, 31 Μάρτιος 2018 31/3/2018 Μάρτιος 20180217 20180417 Month true true true true http://localhost:8080/calrsrc.MainCampus /calrsrc.MainCampus http://calendar.aua.gr/cal /cal;jsessionid=ACDE08C2F74C252040799C786EA60013 /ucal /cal /caladmin /cal;jsessionid=ACDE08C2F74C252040799C786EA60013?b=de
/cal/main/initialise.rdo;jsessionid=ACDE08C2F74C252040799C786EA60013 /cal/main/setSelection.do;jsessionid=ACDE08C2F74C252040799C786EA60013?b=de /cal/main/setSelectionList.do;jsessionid=ACDE08C2F74C252040799C786EA60013?b=de /cal/main/setViewPeriod.do;jsessionid=ACDE08C2F74C252040799C786EA60013?b=de /cal/main/listEvents.do;jsessionid=ACDE08C2F74C252040799C786EA60013?b=de /cal/main/showPage.do;jsessionid=ACDE08C2F74C252040799C786EA60013?b=de
/cal/event/showEventMore.rdo;jsessionid=ACDE08C2F74C252040799C786EA60013 /cal/event/eventView.do;jsessionid=ACDE08C2F74C252040799C786EA60013?b=de /cal/event/addEventRef.do;jsessionid=ACDE08C2F74C252040799C786EA60013?b=de /cal/calendar/fetchPublicCalendars.do;jsessionid=ACDE08C2F74C252040799C786EA60013?b=de /cal/calendar/fetchCalendars.do;jsessionid=ACDE08C2F74C252040799C786EA60013?b=de /cal/calendar/fetchForExport.do;jsessionid=ACDE08C2F74C252040799C786EA60013?b=de /cal/search/search.rdo;jsessionid=ACDE08C2F74C252040799C786EA60013?b=de /cal/search/next.do;jsessionid=ACDE08C2F74C252040799C786EA60013?b=de /cal/misc/export.gdo;jsessionid=ACDE08C2F74C252040799C786EA60013?b=de /cal/misc/showPage.rdo;jsessionid=ACDE08C2F74C252040799C786EA60013?b=de /cal/mail/mailEvent.do;jsessionid=ACDE08C2F74C252040799C786EA60013?b=de /cal/stats/stats.do;jsessionid=ACDE08C2F74C252040799C786EA60013?b=de
/principals/users/agrp_calsuite-AUAEvents calsuite-AUAEvents Events in AUA campusAdminGroups /principals/users/agrp_calsuite-Engineering calsuite-Engineering Group from which the SoEDepartmental (School of Engineering) calendar suite is hung campusAdminGroups /principals/users/agrp_calsuite-MainCampus calsuite-MainCampus Group from which the MainCampus calendar suite is hung campusAdminGroups /principals/users/agrp_sadm7kao calsuite-schoolVisits Calendar Suite for school visits campusAdminGroups /principals/users/public-user campusAdminGroups Top-level administrative group from which all children inherit administrative access to the public calendar root. All other admin groups should be descendants of this group to provide default access control. /principals/users/agrp_Communications Communications Typical admin group - a good group to start with. calsuite-MainCampus campusAdminGroups /principals/users/agrp_Engineering Engineering Typical admin group calsuite-Engineering campusAdminGroups /principals/users/agrp_English English Typical admin group calsuite-MainCampus campusAdminGroups /principals/users/agrp_Library Library Typical admin group calsuite-MainCampus campusAdminGroups /principals/users/agrp_MechE MechE Typical admin group calsuite-Engineering campusAdminGroups ZYPXADNBB9OU1PJN6 view all all /user/agrp_calsuite-MainCampus/conferences /user/agrp_calsuite-MainCampus/meetings /user/agrp_calsuite-MainCampus/events1 schoolVisits ff808181-1fd7389e-011f-d7389f9a-00000026 Alumni Events Alumni Events /principals/users/admin ff808181-1fd73b03-011f-d73b0642-00000001 Arts /principals/users/admin ff808181-1fd7389e-011f-d7389f24-0000000e Athletics Competitive events in football, basketball, baseball, etc. /principals/users/admin 402881e6-20a21413-0120-a23d71e5-00000015 Clubs and Organizations /principals/users/admin ff808181-1fd73b03-011f-d73b06f8-0000000c College Fairs /principals/users/admin ff808181-1fd7389e-011f-d7389ed0-00000002 Concerts /principals/users/admin ff808181-1fd7389e-011f-d7389f33-00000012 Conferences A series of meetings around a particular theme that lasts from half a day up to several days. /principals/users/admin ff808181-1fd7389e-011f-d7389fa2-00000028 Construction Construction events /principals/users/admin ff808181-1fd7389e-011f-d7389ef9-00000003 Dance All forms of dance, including dance performance and dances /principals/users/admin 402881e6-20a21413-0120-a23e31ea-00000016 Departments /principals/users/admin ff808181-1fd7389e-011f-d7389f8b-00000022 Discussions Chaired discussions, panel discussions /principals/users/admin ff808181-1fd7389e-011f-d7389f52-0000001a Emergencies Campus-wide emergencies /principals/users/admin ff808181-1fd7389e-011f-d7389f8f-00000023 Employee Events Retirement counceling, insurance, hmo, etc /principals/users/admin ff808181-1fd7389e-011f-d7389eff-00000004 Exhibits Exhibits and installations /principals/users/admin ff808181-1fd7389e-011f-d7389fa5-00000029 Facilities Campus facilities events /principals/users/admin ff808181-1fd7389e-011f-d7389f02-00000005 Films Films and movies /principals/users/admin ff808181-1fd7389e-011f-d7389f38-00000013 Forums A meeting that usually involves several speakers on a particular topic and a fair amount of interaction with the audience. /principals/users/admin ff808181-1fd7389e-011f-d7389ec8-00000000 Fund Raising An event staged to raise money for a unit or organization. /principals/users/admin ff808181-1fd73b03-011f-d73b0714-0000000e Gaming /principals/users/admin ff808181-1fd7389e-011f-d7389f06-00000006 Health Services Events sponsored by health sciences units. /principals/users/admin ff808181-1fd7389e-011f-d7389f47-00000017 Holidays Holidays /principals/users/admin ff808181-1fd7389e-011f-d7389f0a-00000007 Lectures A larger gathering (more than 50 people) that could be on an academic subject or a more general one, in which most of the communication is from speaker to audience. /principals/users/admin ff808181-1fd73b03-011f-d73b06e0-0000000a Lectures and Seminars /principals/users/admin ff808181-1fd7389e-011f-d7389f0d-00000008 Open Houses An event in which a unit or organization invites visitors to their location during specified hours. /principals/users/admin 402881e6-20a21413-0120-a24c742e-00000058 org/BioMed /principals/users/admin 00f1fcb8-20a5687f-0120-a573f575-0000003e org/Engineering /principals/users/admin 402881e6-20a21413-0120-a24bfbc2-00000057 org/English /principals/users/admin 402881e6-20a21413-0120-a247d070-0000001f org/Humanities /principals/users/admin 402881e6-20a21413-0120-a248f865-00000020 org/MechE /principals/users/admin 402881e6-20a21413-0120-a24bc8db-00000056 org/Music /principals/users/admin ff808181-1fd7389e-011f-d7389f59-0000001c Other USE ONLY IF NO OTHER CATEGORY EXISTS, and please contact us /principals/users/admin ff808181-1fd73b03-011f-d73b06f2-0000000b Other Events /principals/users/admin ff808181-1fd7389e-011f-d7389f96-00000025 Parking Parking /principals/users/admin ff808181-1fd7389e-011f-d7389f15-0000000a Readings /principals/users/admin ff808181-1fd7389e-011f-d7389f80-0000001f Receptions Receptions /principals/users/admin ff808181-1fd7389e-011f-d7389f60-0000001e Recognitions Awards, dinners, retirement parties /principals/users/admin ff808181-1fd73b03-011f-d73b071a-0000000f Religious-Spiritual Religious or spiritual events /principals/users/admin 402881e6-20a21413-0120-a22de2dd-0000000d Room or Building Closings /principals/users/admin ff808181-1fd7389e-011f-d7389f18-0000000b Sales Sales /principals/users/admin 00f1fcb8-20a0fb67-0120-a144373f-000001ed Scheduled Openings and Closings /principals/users/admin ff808181-1fd7389e-011f-d7389f1c-0000000c Seminars A relatively small gathering (less than 50 people), usually on an academic subject, in which the speaker expects a lot of interaction. For purposes of this calendar, colloquia and symposia are considered seminars. /principals/users/admin 402881e6-20a21413-0120-a22fdf78-00000010 Service Outages or Changes /principals/users/admin 402881e6-20a21413-0120-a2270ea2-00000008 Services and Facilities /principals/users/admin ff808181-1fd7389e-011f-d7389f4f-00000019 Short Courses /principals/users/admin ff808181-1fd73b03-011f-d73b0703-0000000d Social Events /principals/users/admin ff808181-1fd7389e-011f-d7389f84-00000020 Social Gatherings Social gatherings too broad to fit into other categories /principals/users/admin ff808181-1fd7389e-011f-d7389f20-0000000d Special Events An event that does not occur on a regular basis and doesn't fit any other category /principals/users/admin 402881e6-20a21413-0120-a236d0b1-00000014 Staff Holidays Staff specific holidays /principals/users/admin ff808181-1fd7389e-011f-d7389fad-0000002b Student Career Development for Career Development Center /principals/users/admin ff808181-1fd7389e-011f-d7389f30-00000011 sys/Deadlines /principals/users/admin 402881e7-25b99d14-0125-b9a50c22-00000002 sys/Ongoing tag ongoing events for use in the ongoing list if enabled in specific themes /principals/users/agrp_calsuite-MainCampus ff808181-1fd73b03-011f-d73b065c-00000002 Theater /principals/users/admin ff808181-1fd7389e-011f-d7389f11-00000009 Theater and Performance /principals/users/admin ff808181-1fd7389e-011f-d7389f28-0000000f Tours When a unit offers to guide visitors through their facilities at a specified time. /principals/users/admin ff808181-1fd7389e-011f-d7389f2c-00000010 Training A single session or ongoing class sponsored by a unit. /principals/users/admin ff808181-1fd7389e-011f-d7389f88-00000021 University Governance /principals/users/admin ff808181-1fd7389e-011f-d7389fa9-0000002a Volunteer Opportunities Volunteer Opportunities /principals/users/admin ff808181-1fd7389e-011f-d7389f3b-00000014 Workshops A one-session class on a particular topic. /principals/users/admin ff808181-1fd7389e-011f-d7389f4b-00000018 Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο Academic Calendar /principals/users/admin 0f694c86-39e34544-0139-e35b87b2-00000061 Εκδηλώσεις /principals/users/agrp_calsuite-MainCampus ff808181-1fd7389e-011f-d7389ecc-00000001 Ορκομοσία Any graduation event staged by a University unit or the University as a whole. /principals/users/admin 0f694c86-39e34544-0139-e35bec51-00000062 Πρόγραμμα Εκπαιδευτικών Ξεναγήσεων /principals/users/agrp_calsuite-MainCampus ff808181-1fd7389e-011f-d7389f3f-00000015 Συναντήσεις - Συνεργασίες A single session of a particular group or organization that lasts less than half a day. /principals/users/admin ff808181-1fd73b03-011f-d73b066b-00000004 Συνέδρια / Ημερίδες /principals/users/admin /principals/users /principals/groups /principals/tickets /principals/resources /principals/hosts /principals/locations agrp_calsuite-MainCampus agrp_calsuite-MainCampus /user/agrp_calsuite-MainCampus %2Fuser%2Fagrp_calsuite-MainCampus /principals/users/agrp_calsuite-MainCampus 0 false false null false true false false true false false false false 900 Academic Calendar Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο /user/agrp_calsuite-MainCampus/Academic Calendar %2Fuser%2Fagrp_calsuite-MainCampus%2FAcademic+Calendar /principals/users/agrp_calsuite-MainCampus 0 false false null true true false true true true true false false 900 Academic Calendar Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο /public/aliases/Academic Calendar/Academic Calendar %2Fpublic%2Faliases%2FAcademic+Calendar%2FAcademic+Calendar /principals/users/public-user 1 false false null false true false true true true true false false 900 catuid=('ff808181-1fd7389e-011f-d7389f4b-00000018') Commencement Ορκωμοσίες /public/aliases/Academic Calendar/Commencement %2Fpublic%2Faliases%2FAcademic+Calendar%2FCommencement /principals/users/public-user 1 false false null false true false true true true true false false 900 catuid=('ff808181-1fd7389e-011f-d7389ecc-00000001') holydays Αργίες /public/aliases/Academic Calendar/holydays %2Fpublic%2Faliases%2FAcademic+Calendar%2Fholydays /principals/users/public-user 1 false false null false true false true true true true false false 900 catuid=('ff808181-1fd7389e-011f-d7389f4b-00000018') prog2fyt Πρόγραμμα 2ου Έτους Φυτικής /public/aliases/Academic Calendar/prog2fyt %2Fpublic%2Faliases%2FAcademic+Calendar%2Fprog2fyt /principals/users/public-user 1 true false null false true false true true false false false false 900 Inbox Inbox /user/agrp_calsuite-MainCampus/Inbox %2Fuser%2Fagrp_calsuite-MainCampus%2FInbox /principals/users/agrp_calsuite-MainCampus 5 true false null false true false true false false false false false 0 Outbox Outbox /user/agrp_calsuite-MainCampus/Outbox %2Fuser%2Fagrp_calsuite-MainCampus%2FOutbox /principals/users/agrp_calsuite-MainCampus 6 true false null false true false true false false false false false 0 calendar calendar /user/agrp_calsuite-MainCampus/calendar %2Fuser%2Fagrp_calsuite-MainCampus%2Fcalendar /principals/users/agrp_calsuite-MainCampus 1 true true null false true false true true false false false false 0 conferences Συνέδρια / Ημερίδες /user/agrp_calsuite-MainCampus/conferences %2Fuser%2Fagrp_calsuite-MainCampus%2Fconferences /principals/users/public-user 0 false false null true true false true true true true false false 900 Conferences Συνέδρια /public/aliases/Conferences and Meetings/Conferences %2Fpublic%2Faliases%2FConferences+and+Meetings%2FConferences /principals/users/public-user 1 false false null false true false true true true true false false 900 catuid=('ff808181-1fd73b03-011f-d73b066b-00000004') hmerides Ημερίδες /public/aliases/Conferences and Meetings/hmerides %2Fpublic%2Faliases%2FConferences+and+Meetings%2Fhmerides /principals/users/public-user 1 false false null false true false true true true true false false 900 catuid=('ff808181-1fd73b03-011f-d73b066b-00000004') events1 Εκδηλώσεις /user/agrp_calsuite-MainCampus/events1 %2Fuser%2Fagrp_calsuite-MainCampus%2Fevents1 /principals/users/public-user 0 false false null true true false true true false false false false 900 catuid=('0f694c86-39e34544-0139-e35b87b2-00000061') events1 Εκδηλώσεις Αίθουσα Τελετών /user/agrp_calsuite-MainCampus/events1/events1 %2Fuser%2Fagrp_calsuite-MainCampus%2Fevents1%2Fevents1 /principals/users/public-user 1 false false null true true false true true true true false false 900 events2 Εκδηλώσεις Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων Κεντρικού Κτιρίου /user/agrp_calsuite-MainCampus/events1/events2 %2Fuser%2Fagrp_calsuite-MainCampus%2Fevents1%2Fevents2 /principals/users/public-user 1 false false null true true false true true true true false false 900 catuid=('0f694c86-39e34544-0139-e35b87b2-00000061') meetings Συναντήσεις - Συνεργασίες /user/agrp_calsuite-MainCampus/meetings %2Fuser%2Fagrp_calsuite-MainCampus%2Fmeetings /principals/users/public-user 1 false false null true true false true true true true false false 900 catuid=('ff808181-1fd7389e-011f-d7389f3f-00000015') schoolvisitsCal Πρόγραμμα Εκπαιδευτικών Ξεναγήσεων /user/agrp_calsuite-MainCampus/schoolvisitsCal %2Fuser%2Fagrp_calsuite-MainCampus%2FschoolvisitsCal /principals/users/public-user 1 false false null true true false true true true true false false 900 catuid=('0f694c86-39e34544-0139-e35bec51-00000062') eventscalendar 2018 03 Μάρτιος Μάρτιος 1 true true true false 1 Πέμπτη 20180301 1 Μάρτιος 2018 1/3/2018 0 0 false true false false 20180227T220000Z 20180228 2018 2018 2 02 Φεβρουάριος 28 Τετάρτη 28 0 00 12 12 0 00 0 28 Φεβρουάριος 2018 28/2/2018 true D true false false 20180228T220000Z 20180301 2018 2018 3 03 Μάρτιος 1 Πέμπτη 01 0 00 12 12 0 00 0 1 Μάρτιος 2018 1/3/2018 true /principals/users/agrp_calsuite-AUAEvents /principals/users/public-user 16029 CAL-0f694c86-60900da0-0160-d52ac6fc-00001f05bedework@aua.gr Strategic Working Group AKIS της Standing Agricultural Research Committee της ΕΕ false true false 0 false MainCal MainCal /public/cals/MainCal %2Fpublic%2Fcals%2FMainCal /principals/users/public-user 1 true false null false true false false CONFIRMED 550
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
https://maps.google.com/maps?ll=37.983217,23.705792&spn=0.006325,0.013937&t=h&z=17
0f694c86-39e34544-0139-e35b87b2-00000061 Εκδηλώσεις /principals/users/agrp_calsuite-MainCampus ff808181-1fd7389e-011f-d7389f3f-00000015 Συναντήσεις - Συνεργασίες A single session of a particular group or organization that lasts less than half a day. /principals/users/admin ff808181-1fd73b03-011f-d73b066b-00000004 Συνέδρια / Ημερίδες /principals/users/admin
false 2 Παρασκευή 20180302 2 Μάρτιος 2018 2/3/2018 false 3 Σάββατο 20180303 3 Μάρτιος 2018 3/3/2018 false 4 Κυριακή 20180304 4 Μάρτιος 2018 4/3/2018
2 false 5 Δευτέρα 20180305 5 Μάρτιος 2018 5/3/2018 0 0 false false false false 20180305T083000Z 20180305T103000 2018 2018 3 03 Μάρτιος 5 Δευτέρα 05 10 10 10 10 30 30 0 5 Μάρτιος 2018 5/3/2018 Europe/Athens true D false false false 20180305T103000Z 20180305T123000 2018 2018 3 03 Μάρτιος 5 Δευτέρα 05 12 12 12 12 30 30 1 5 Μάρτιος 2018 5/3/2018 Europe/Athens true /principals/users/agrp_calsuite-AUAEvents /principals/users/public-user 16153 CAL-0f694c86-61be6c09-0161-dcf9243a-00004bc9bedework@aua.gr Συγκριτική Γεωργία 1 false true false 0 false MainCal MainCal /public/cals/MainCal %2Fpublic%2Fcals%2FMainCal /principals/users/public-user 1 true false null false true false false CONFIRMED 550
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
https://maps.google.com/maps?ll=37.983217,23.705792&spn=0.006325,0.013937&t=h&z=17
0f694c86-39e34544-0139-e35b87b2-00000061 Εκδηλώσεις /principals/users/agrp_calsuite-MainCampus ff808181-1fd7389e-011f-d7389f3f-00000015 Συναντήσεις - Συνεργασίες A single session of a particular group or organization that lasts less than half a day. /principals/users/admin ff808181-1fd73b03-011f-d73b066b-00000004 Συνέδρια / Ημερίδες /principals/users/admin
false 6 Τρίτη 20180306 6 Μάρτιος 2018 6/3/2018 0 0 false false false false 20180306T063000Z 20180306T083000 2018 2018 3 03 Μάρτιος 6 Τρίτη 06 8 08 8 08 30 30 0 6 Μάρτιος 2018 6/3/2018 Europe/Athens true D false false false 20180306T093000Z 20180306T113000 2018 2018 3 03 Μάρτιος 6 Τρίτη 06 11 11 11 11 30 30 0 6 Μάρτιος 2018 6/3/2018 Europe/Athens true /principals/users/agrp_calsuite-AUAEvents /principals/users/public-user 16085 CAL-0f694c86-6179dd24-0161-937aa30c-00003b19bedework@aua.gr ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Θεωρία false true false 0 false MainCal MainCal /public/cals/MainCal %2Fpublic%2Fcals%2FMainCal /principals/users/public-user 1 true false null false true false false CONFIRMED 550
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
https://maps.google.com/maps?ll=37.983217,23.705792&spn=0.006325,0.013937&t=h&z=17
0f694c86-39e34544-0139-e35b87b2-00000061 Εκδηλώσεις /principals/users/agrp_calsuite-MainCampus ff808181-1fd7389e-011f-d7389f3f-00000015 Συναντήσεις - Συνεργασίες A single session of a particular group or organization that lasts less than half a day. /principals/users/admin ff808181-1fd73b03-011f-d73b066b-00000004 Συνέδρια / Ημερίδες /principals/users/admin
false 7 Τετάρτη 20180307 7 Μάρτιος 2018 7/3/2018 false 8 Πέμπτη 20180308 8 Μάρτιος 2018 8/3/2018 false 9 Παρασκευή 20180309 9 Μάρτιος 2018 9/3/2018 false 10 Σάββατο 20180310 10 Μάρτιος 2018 10/3/2018 false 11 Κυριακή 20180311 11 Μάρτιος 2018 11/3/2018 0 0 false false false false 20180311T103000Z 20180311T123000 2018 2018 3 03 Μάρτιος 11 Κυριακή 11 12 12 12 12 30 30 1 11 Μάρτιος 2018 11/3/2018 Europe/Athens true D false false false 20180311T123000Z 20180311T143000 2018 2018 3 03 Μάρτιος 11 Κυριακή 11 14 14 2 02 30 30 1 11 Μάρτιος 2018 11/3/2018 Europe/Athens true /principals/users/agrp_calsuite-AUAEvents /principals/users/public-user 16199 CAL-0f694c86-61be6c09-0161-fa7f1e4d-0000013dbedework@aua.gr Δ.Π.Μ.Σ. «Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη», false true false 0 false MainCal MainCal /public/cals/MainCal %2Fpublic%2Fcals%2FMainCal /principals/users/public-user 1 true false null false true false false CONFIRMED 550
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
https://maps.google.com/maps?ll=37.983217,23.705792&spn=0.006325,0.013937&t=h&z=17
0f694c86-39e34544-0139-e35b87b2-00000061 Εκδηλώσεις /principals/users/agrp_calsuite-MainCampus ff808181-1fd7389e-011f-d7389f3f-00000015 Συναντήσεις - Συνεργασίες A single session of a particular group or organization that lasts less than half a day. /principals/users/admin ff808181-1fd73b03-011f-d73b066b-00000004 Συνέδρια / Ημερίδες /principals/users/admin
3 false 12 Δευτέρα 20180312 12 Μάρτιος 2018 12/3/2018 0 0 false false false false 20180312T083000Z 20180312T103000 2018 2018 3 03 Μάρτιος 12 Δευτέρα 12 10 10 10 10 30 30 0 12 Μάρτιος 2018 12/3/2018 Europe/Athens true D false false false 20180312T103000Z 20180312T123000 2018 2018 3 03 Μάρτιος 12 Δευτέρα 12 12 12 12 12 30 30 1 12 Μάρτιος 2018 12/3/2018 Europe/Athens true /principals/users/agrp_calsuite-AUAEvents /principals/users/public-user 16156 CAL-0f694c86-61be6c09-0161-dcf98ef3-00004c00bedework@aua.gr Συγκριτική Γεωργία 1 false true false 0 false MainCal MainCal /public/cals/MainCal %2Fpublic%2Fcals%2FMainCal /principals/users/public-user 1 true false null false true false false CONFIRMED 550
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
https://maps.google.com/maps?ll=37.983217,23.705792&spn=0.006325,0.013937&t=h&z=17
0f694c86-39e34544-0139-e35b87b2-00000061 Εκδηλώσεις /principals/users/agrp_calsuite-MainCampus ff808181-1fd7389e-011f-d7389f3f-00000015 Συναντήσεις - Συνεργασίες A single session of a particular group or organization that lasts less than half a day. /principals/users/admin ff808181-1fd73b03-011f-d73b066b-00000004 Συνέδρια / Ημερίδες /principals/users/admin
false 13 Τρίτη 20180313 13 Μάρτιος 2018 13/3/2018 0 0 false false false false 20180313T063000Z 20180313T083000 2018 2018 3 03 Μάρτιος 13 Τρίτη 13 8 08 8 08 30 30 0 13 Μάρτιος 2018 13/3/2018 Europe/Athens true D false false false 20180313T093000Z 20180313T113000 2018 2018 3 03 Μάρτιος 13 Τρίτη 13 11 11 11 11 30 30 0 13 Μάρτιος 2018 13/3/2018 Europe/Athens true /principals/users/agrp_calsuite-AUAEvents /principals/users/public-user 16088 CAL-0f694c86-6179dd24-0161-937b1092-00003b50bedework@aua.gr ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Θεωρία false true false 0 false MainCal MainCal /public/cals/MainCal %2Fpublic%2Fcals%2FMainCal /principals/users/public-user 1 true false null false true false false CONFIRMED 550
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
https://maps.google.com/maps?ll=37.983217,23.705792&spn=0.006325,0.013937&t=h&z=17
0f694c86-39e34544-0139-e35b87b2-00000061 Εκδηλώσεις /principals/users/agrp_calsuite-MainCampus ff808181-1fd7389e-011f-d7389f3f-00000015 Συναντήσεις - Συνεργασίες A single session of a particular group or organization that lasts less than half a day. /principals/users/admin ff808181-1fd73b03-011f-d73b066b-00000004 Συνέδρια / Ημερίδες /principals/users/admin
false 14 Τετάρτη 20180314 14 Μάρτιος 2018 14/3/2018 0 0 false false false false 20180314T080000Z 20180314T100000 2018 2018 3 03 Μάρτιος 14 Τετάρτη 14 10 10 10 10 0 00 0 14 Μάρτιος 2018 14/3/2018 Europe/Athens true D false false false 20180314T110000Z 20180314T130000 2018 2018 3 03 Μάρτιος 14 Τετάρτη 14 13 13 1 01 0 00 1 14 Μάρτιος 2018 14/3/2018 Europe/Athens true /principals/users/agrp_calsuite-AUAEvents /principals/users/public-user 16120 CAL-0f694c86-61be6c09-0161-d2c81648-00003176bedework@aua.gr Επιτροπή Ερευνών ΕΛΚΕ false true false 0 false MainCal MainCal /public/cals/MainCal %2Fpublic%2Fcals%2FMainCal /principals/users/public-user 1 true false null false true false false CONFIRMED 550
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
https://maps.google.com/maps?ll=37.983217,23.705792&spn=0.006325,0.013937&t=h&z=17
0f694c86-39e34544-0139-e35b87b2-00000061 Εκδηλώσεις /principals/users/agrp_calsuite-MainCampus ff808181-1fd7389e-011f-d7389f3f-00000015 Συναντήσεις - Συνεργασίες A single session of a particular group or organization that lasts less than half a day. /principals/users/admin ff808181-1fd73b03-011f-d73b066b-00000004 Συνέδρια / Ημερίδες /principals/users/admin
false 15 Πέμπτη 20180315 15 Μάρτιος 2018 15/3/2018 false 16 Παρασκευή 20180316 16 Μάρτιος 2018 16/3/2018 0 0 false false false false 20180316T090000Z 20180316T110000 2018 2018 3 03 Μάρτιος 16 Παρασκευή 16 11 11 11 11 0 00 0 16 Μάρτιος 2018 16/3/2018 Europe/Athens true D false false false 20180316T110000Z 20180316T130000 2018 2018 3 03 Μάρτιος 16 Παρασκευή 16 13 13 1 01 0 00 1 16 Μάρτιος 2018 16/3/2018 Europe/Athens true /principals/users/agrp_calsuite-AUAEvents /principals/users/public-user 16244 CAL-0f694c86-6212e809-0162-2e53cb59-00002f5ebedework@aua.gr Διαλέξεις Μεταπτυχιακού Τμήματος ΕΤΔΑ false true false 0 false MainCal MainCal /public/cals/MainCal %2Fpublic%2Fcals%2FMainCal /principals/users/public-user 1 true false null false true false false CONFIRMED 550
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
https://maps.google.com/maps?ll=37.983217,23.705792&spn=0.006325,0.013937&t=h&z=17
0f694c86-39e34544-0139-e35b87b2-00000061 Εκδηλώσεις /principals/users/agrp_calsuite-MainCampus ff808181-1fd7389e-011f-d7389f3f-00000015 Συναντήσεις - Συνεργασίες A single session of a particular group or organization that lasts less than half a day. /principals/users/admin ff808181-1fd73b03-011f-d73b066b-00000004 Συνέδρια / Ημερίδες /principals/users/admin
false 17 Σάββατο 20180317 17 Μάρτιος 2018 17/3/2018 false 18 Κυριακή 20180318 18 Μάρτιος 2018 18/3/2018
4 false 19 Δευτέρα 20180319 19 Μάρτιος 2018 19/3/2018 0 0 false false false false 20180319T083000Z 20180319T103000 2018 2018 3 03 Μάρτιος 19 Δευτέρα 19 10 10 10 10 30 30 0 19 Μάρτιος 2018 19/3/2018 Europe/Athens true D false false false 20180319T103000Z 20180319T123000 2018 2018 3 03 Μάρτιος 19 Δευτέρα 19 12 12 12 12 30 30 1 19 Μάρτιος 2018 19/3/2018 Europe/Athens true /principals/users/agrp_calsuite-AUAEvents /principals/users/public-user 16159 CAL-0f694c86-61be6c09-0161-dcf9ed69-00004c37bedework@aua.gr Συγκριτική Γεωργία 1 false true false 0 false MainCal MainCal /public/cals/MainCal %2Fpublic%2Fcals%2FMainCal /principals/users/public-user 1 true false null false true false false CONFIRMED 550
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
https://maps.google.com/maps?ll=37.983217,23.705792&spn=0.006325,0.013937&t=h&z=17
0f694c86-39e34544-0139-e35b87b2-00000061 Εκδηλώσεις /principals/users/agrp_calsuite-MainCampus ff808181-1fd7389e-011f-d7389f3f-00000015 Συναντήσεις - Συνεργασίες A single session of a particular group or organization that lasts less than half a day. /principals/users/admin ff808181-1fd73b03-011f-d73b066b-00000004 Συνέδρια / Ημερίδες /principals/users/admin
false 20 Τρίτη 20180320 20 Μάρτιος 2018 20/3/2018 0 0 false false false false 20180320T063000Z 20180320T083000 2018 2018 3 03 Μάρτιος 20 Τρίτη 20 8 08 8 08 30 30 0 20 Μάρτιος 2018 20/3/2018 Europe/Athens true D false false false 20180320T093000Z 20180320T113000 2018 2018 3 03 Μάρτιος 20 Τρίτη 20 11 11 11 11 30 30 0 20 Μάρτιος 2018 20/3/2018 Europe/Athens true /principals/users/agrp_calsuite-AUAEvents /principals/users/public-user 16091 CAL-0f694c86-6179dd24-0161-937b5516-00003b87bedework@aua.gr ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Θεωρία false true false 0 false MainCal MainCal /public/cals/MainCal %2Fpublic%2Fcals%2FMainCal /principals/users/public-user 1 true false null false true false false CONFIRMED 550
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
https://maps.google.com/maps?ll=37.983217,23.705792&spn=0.006325,0.013937&t=h&z=17
0f694c86-39e34544-0139-e35b87b2-00000061 Εκδηλώσεις /principals/users/agrp_calsuite-MainCampus ff808181-1fd7389e-011f-d7389f3f-00000015 Συναντήσεις - Συνεργασίες A single session of a particular group or organization that lasts less than half a day. /principals/users/admin ff808181-1fd73b03-011f-d73b066b-00000004 Συνέδρια / Ημερίδες /principals/users/admin
false 21 Τετάρτη 20180321 21 Μάρτιος 2018 21/3/2018 0 0 false false false false 20180321T103000Z 20180321T123000 2018 2018 3 03 Μάρτιος 21 Τετάρτη 21 12 12 12 12 30 30 1 21 Μάρτιος 2018 21/3/2018 Europe/Athens true D false false false 20180321T123000Z 20180321T143000 2018 2018 3 03 Μάρτιος 21 Τετάρτη 21 14 14 2 02 30 30 1 21 Μάρτιος 2018 21/3/2018 Europe/Athens true /principals/users/agrp_calsuite-AUAEvents /principals/users/public-user 16228 CAL-0f694c86-6212e809-0162-243447c3-00001e7fbedework@aua.gr Διδακτική-Γεωργική Εκπαίδευση false true false 0 false MainCal MainCal /public/cals/MainCal %2Fpublic%2Fcals%2FMainCal /principals/users/public-user 1 true false null false true false false CONFIRMED 550
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
https://maps.google.com/maps?ll=37.983217,23.705792&spn=0.006325,0.013937&t=h&z=17
0f694c86-39e34544-0139-e35b87b2-00000061 Εκδηλώσεις /principals/users/agrp_calsuite-MainCampus ff808181-1fd7389e-011f-d7389f3f-00000015 Συναντήσεις - Συνεργασίες A single session of a particular group or organization that lasts less than half a day. /principals/users/admin ff808181-1fd73b03-011f-d73b066b-00000004 Συνέδρια / Ημερίδες /principals/users/admin
false 22 Πέμπτη 20180322 22 Μάρτιος 2018 22/3/2018 false 23 Παρασκευή 20180323 23 Μάρτιος 2018 23/3/2018 0 0 false false false false 20180323T090000Z 20180323T110000 2018 2018 3 03 Μάρτιος 23 Παρασκευή 23 11 11 11 11 0 00 0 23 Μάρτιος 2018 23/3/2018 Europe/Athens true D false false false 20180323T110000Z 20180323T130000 2018 2018 3 03 Μάρτιος 23 Παρασκευή 23 13 13 1 01 0 00 1 23 Μάρτιος 2018 23/3/2018 Europe/Athens true /principals/users/agrp_calsuite-AUAEvents /principals/users/public-user 16247 CAL-0f694c86-6212e809-0162-2e54cc5e-00002f9cbedework@aua.gr Διαλέξεις Μεταπτυχιακού Τμήματος ΕΤΔΑ false true false 0 false MainCal MainCal /public/cals/MainCal %2Fpublic%2Fcals%2FMainCal /principals/users/public-user 1 true false null false true false false CONFIRMED 550
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
https://maps.google.com/maps?ll=37.983217,23.705792&spn=0.006325,0.013937&t=h&z=17
0f694c86-39e34544-0139-e35b87b2-00000061 Εκδηλώσεις /principals/users/agrp_calsuite-MainCampus ff808181-1fd7389e-011f-d7389f3f-00000015 Συναντήσεις - Συνεργασίες A single session of a particular group or organization that lasts less than half a day. /principals/users/admin ff808181-1fd73b03-011f-d73b066b-00000004 Συνέδρια / Ημερίδες /principals/users/admin
false 24 Σάββατο 20180324 24 Μάρτιος 2018 24/3/2018 false 25 Κυριακή 20180325 25 Μάρτιος 2018 25/3/2018
5 false 26 Δευτέρα 20180326 26 Μάρτιος 2018 26/3/2018 0 0 false false false false 20180326T073000Z 20180326T103000 2018 2018 3 03 Μάρτιος 26 Δευτέρα 26 10 10 10 10 30 30 0 26 Μάρτιος 2018 26/3/2018 Europe/Athens true D false false false 20180326T093000Z 20180326T123000 2018 2018 3 03 Μάρτιος 26 Δευτέρα 26 12 12 12 12 30 30 1 26 Μάρτιος 2018 26/3/2018 Europe/Athens true /principals/users/agrp_calsuite-AUAEvents /principals/users/public-user 16162 CAL-0f694c86-61be6c09-0161-dcfa2fda-00004c6ebedework@aua.gr Συγκριτική Γεωργία 1 false true false 0 false MainCal MainCal /public/cals/MainCal %2Fpublic%2Fcals%2FMainCal /principals/users/public-user 1 true false null false true false false CONFIRMED 550
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
https://maps.google.com/maps?ll=37.983217,23.705792&spn=0.006325,0.013937&t=h&z=17
0f694c86-39e34544-0139-e35b87b2-00000061 Εκδηλώσεις /principals/users/agrp_calsuite-MainCampus ff808181-1fd7389e-011f-d7389f3f-00000015 Συναντήσεις - Συνεργασίες A single session of a particular group or organization that lasts less than half a day. /principals/users/admin ff808181-1fd73b03-011f-d73b066b-00000004 Συνέδρια / Ημερίδες /principals/users/admin
0 0 false false false false 20180326T113000Z 20180326T143000 2018 2018 3 03 Μάρτιος 26 Δευτέρα 26 14 14 2 02 30 30 1 26 Μάρτιος 2018 26/3/2018 Europe/Athens true D false false false 20180326T133000Z 20180326T163000 2018 2018 3 03 Μάρτιος 26 Δευτέρα 26 16 16 4 04 30 30 1 26 Μάρτιος 2018 26/3/2018 Europe/Athens true /principals/users/agrp_calsuite-AUAEvents /principals/users/public-user 16241 CAL-0f694c86-6212e809-0162-2e064732-00002ee1bedework@aua.gr Συντήρηση Αεραγωγών false true false 0 false MainCal MainCal /public/cals/MainCal %2Fpublic%2Fcals%2FMainCal /principals/users/public-user 1 true false null false true false false CONFIRMED 550
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
https://maps.google.com/maps?ll=37.983217,23.705792&spn=0.006325,0.013937&t=h&z=17
0f694c86-39e34544-0139-e35b87b2-00000061 Εκδηλώσεις /principals/users/agrp_calsuite-MainCampus ff808181-1fd7389e-011f-d7389f3f-00000015 Συναντήσεις - Συνεργασίες A single session of a particular group or organization that lasts less than half a day. /principals/users/admin ff808181-1fd73b03-011f-d73b066b-00000004 Συνέδρια / Ημερίδες /principals/users/admin
false 27 Τρίτη 20180327 27 Μάρτιος 2018 27/3/2018 0 0 false false false false 20180326T213000Z 20180327T003000 2018 2018 3 03 Μάρτιος 27 Τρίτη 27 0 00 12 12 30 30 0 27 Μάρτιος 2018 27/3/2018 Europe/Athens true D false false false 20180326T233000Z 20180327T023000 2018 2018 3 03 Μάρτιος 27 Τρίτη 27 2 02 2 02 30 30 0 27 Μάρτιος 2018 27/3/2018 Europe/Athens true /principals/users/agrp_calsuite-AUAEvents /principals/users/public-user 16190 CAL-0f694c86-61be6c09-0161-dd1bf906-00004f3dbedework@aua.gr Διαδραστικά σεμινάρια Μνημονικών Τεχνικών false true false 0 false MainCal MainCal /public/cals/MainCal %2Fpublic%2Fcals%2FMainCal /principals/users/public-user 1 true false null false true false false CONFIRMED 550
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
https://maps.google.com/maps?ll=37.983217,23.705792&spn=0.006325,0.013937&t=h&z=17
0f694c86-39e34544-0139-e35b87b2-00000061 Εκδηλώσεις /principals/users/agrp_calsuite-MainCampus ff808181-1fd7389e-011f-d7389f3f-00000015 Συναντήσεις - Συνεργασίες A single session of a particular group or organization that lasts less than half a day. /principals/users/admin ff808181-1fd73b03-011f-d73b066b-00000004 Συνέδρια / Ημερίδες /principals/users/admin
0 0 false false false false 20180327T053000Z 20180327T083000 2018 2018 3 03 Μάρτιος 27 Τρίτη 27 8 08 8 08 30 30 0 27 Μάρτιος 2018 27/3/2018 Europe/Athens true D false false false 20180327T083000Z 20180327T113000 2018 2018 3 03 Μάρτιος 27 Τρίτη 27 11 11 11 11 30 30 0 27 Μάρτιος 2018 27/3/2018 Europe/Athens true /principals/users/agrp_calsuite-AUAEvents /principals/users/public-user 16094 CAL-0f694c86-6179dd24-0161-937c066a-00003bf4bedework@aua.gr ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Θεωρία false true false 0 false MainCal MainCal /public/cals/MainCal %2Fpublic%2Fcals%2FMainCal /principals/users/public-user 1 true false null false true false false CONFIRMED 550
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
https://maps.google.com/maps?ll=37.983217,23.705792&spn=0.006325,0.013937&t=h&z=17
0f694c86-39e34544-0139-e35b87b2-00000061 Εκδηλώσεις /principals/users/agrp_calsuite-MainCampus ff808181-1fd7389e-011f-d7389f3f-00000015 Συναντήσεις - Συνεργασίες A single session of a particular group or organization that lasts less than half a day. /principals/users/admin ff808181-1fd73b03-011f-d73b066b-00000004 Συνέδρια / Ημερίδες /principals/users/admin
false 28 Τετάρτη 20180328 28 Μάρτιος 2018 28/3/2018 0 0 false false false false 20180328T070000Z 20180328T100000 2018 2018 3 03 Μάρτιος 28 Τετάρτη 28 10 10 10 10 0 00 0 28 Μάρτιος 2018 28/3/2018 Europe/Athens true D false false false 20180328T100000Z 20180328T130000 2018 2018 3 03 Μάρτιος 28 Τετάρτη 28 13 13 1 01 0 00 1 28 Μάρτιος 2018 28/3/2018 Europe/Athens true /principals/users/agrp_calsuite-AUAEvents /principals/users/public-user 16123 CAL-0f694c86-61be6c09-0161-d2c87a95-000031adbedework@aua.gr Επιτροπή Ερευνών ΕΛΚΕ- METAΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΙΘ. ΕΚΛΟΓΩΝ false true false 0 false MainCal MainCal /public/cals/MainCal %2Fpublic%2Fcals%2FMainCal /principals/users/public-user 1 true false null false true false false CANCELLED 550
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
https://maps.google.com/maps?ll=37.983217,23.705792&spn=0.006325,0.013937&t=h&z=17
0f694c86-39e34544-0139-e35b87b2-00000061 Εκδηλώσεις /principals/users/agrp_calsuite-MainCampus ff808181-1fd7389e-011f-d7389f3f-00000015 Συναντήσεις - Συνεργασίες A single session of a particular group or organization that lasts less than half a day. /principals/users/admin ff808181-1fd73b03-011f-d73b066b-00000004 Συνέδρια / Ημερίδες /principals/users/admin
0 0 false false false false 20180328T093000Z 20180328T123000 2018 2018 3 03 Μάρτιος 28 Τετάρτη 28 12 12 12 12 30 30 1 28 Μάρτιος 2018 28/3/2018 Europe/Athens true D false false false 20180328T113000Z 20180328T143000 2018 2018 3 03 Μάρτιος 28 Τετάρτη 28 14 14 2 02 30 30 1 28 Μάρτιος 2018 28/3/2018 Europe/Athens true /principals/users/agrp_calsuite-AUAEvents /principals/users/public-user 16231 CAL-0f694c86-6212e809-0162-2434a447-00001eb6bedework@aua.gr Διδακτική-Γεωργική Εκπαίδευση false true false 0 false MainCal MainCal /public/cals/MainCal %2Fpublic%2Fcals%2FMainCal /principals/users/public-user 1 true false null false true false false CONFIRMED 550
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
https://maps.google.com/maps?ll=37.983217,23.705792&spn=0.006325,0.013937&t=h&z=17
0f694c86-39e34544-0139-e35b87b2-00000061 Εκδηλώσεις /principals/users/agrp_calsuite-MainCampus ff808181-1fd7389e-011f-d7389f3f-00000015 Συναντήσεις - Συνεργασίες A single session of a particular group or organization that lasts less than half a day. /principals/users/admin ff808181-1fd73b03-011f-d73b066b-00000004 Συνέδρια / Ημερίδες /principals/users/admin
false 29 Πέμπτη 20180329 29 Μάρτιος 2018 29/3/2018 false 30 Παρασκευή 20180330 30 Μάρτιος 2018 30/3/2018 0 0 false false false false 20180330T080000Z 20180330T110000 2018 2018 3 03 Μάρτιος 30 Παρασκευή 30 11 11 11 11 0 00 0 30 Μάρτιος 2018 30/3/2018 Europe/Athens true D false false false 20180330T100000Z 20180330T130000 2018 2018 3 03 Μάρτιος 30 Παρασκευή 30 13 13 1 01 0 00 1 30 Μάρτιος 2018 30/3/2018 Europe/Athens true /principals/users/agrp_calsuite-AUAEvents /principals/users/public-user 16250 CAL-0f694c86-6212e809-0162-2e554da8-00002fd3bedework@aua.gr Διαλέξεις Μεταπτυχιακού Τμήματος ΕΤΔΑ false true false 0 false MainCal MainCal /public/cals/MainCal %2Fpublic%2Fcals%2FMainCal /principals/users/public-user 1 true false null false true false false CONFIRMED 550
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
https://maps.google.com/maps?ll=37.983217,23.705792&spn=0.006325,0.013937&t=h&z=17
0f694c86-39e34544-0139-e35b87b2-00000061 Εκδηλώσεις /principals/users/agrp_calsuite-MainCampus ff808181-1fd7389e-011f-d7389f3f-00000015 Συναντήσεις - Συνεργασίες A single session of a particular group or organization that lasts less than half a day. /principals/users/admin ff808181-1fd73b03-011f-d73b066b-00000004 Συνέδρια / Ημερίδες /principals/users/admin
false 31 Σάββατο 20180331 31 Μάρτιος 2018 31/3/2018 true
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 17 Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ MO TU WE TH FR SA SU Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2018 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 7 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 56 am pm am