20171118 18 Νοέμβριος 2017 18/11/2017 04 20171118T023932Z Europe/Athens 20171118 Σάββατο, 18 Νοέμβριος 2017 18/11/2017 Νοέμβριος 20171101 Τετάρτη, 1 Νοέμβριος 2017 1/11/2017 Νοέμβριος 20171130 Πέμπτη, 30 Νοέμβριος 2017 30/11/2017 Νοέμβριος 20171018 20171218 Month true true true true http://localhost:8080/calrsrc.MainCampus /calrsrc.MainCampus http://calendar.aua.gr/cal /cal;jsessionid=5369099C886C271581128781B24E6674 /ucal /cal /caladmin /cal;jsessionid=5369099C886C271581128781B24E6674?b=de
/cal/main/initialise.rdo;jsessionid=5369099C886C271581128781B24E6674 /cal/main/setSelection.do;jsessionid=5369099C886C271581128781B24E6674?b=de /cal/main/setSelectionList.do;jsessionid=5369099C886C271581128781B24E6674?b=de /cal/main/setViewPeriod.do;jsessionid=5369099C886C271581128781B24E6674?b=de /cal/main/listEvents.do;jsessionid=5369099C886C271581128781B24E6674?b=de /cal/main/showPage.do;jsessionid=5369099C886C271581128781B24E6674?b=de
/cal/event/showEventMore.rdo;jsessionid=5369099C886C271581128781B24E6674 /cal/event/eventView.do;jsessionid=5369099C886C271581128781B24E6674?b=de /cal/event/addEventRef.do;jsessionid=5369099C886C271581128781B24E6674?b=de /cal/calendar/fetchPublicCalendars.do;jsessionid=5369099C886C271581128781B24E6674?b=de /cal/calendar/fetchCalendars.do;jsessionid=5369099C886C271581128781B24E6674?b=de /cal/calendar/fetchForExport.do;jsessionid=5369099C886C271581128781B24E6674?b=de /cal/search/search.rdo;jsessionid=5369099C886C271581128781B24E6674?b=de /cal/search/next.do;jsessionid=5369099C886C271581128781B24E6674?b=de /cal/misc/export.gdo;jsessionid=5369099C886C271581128781B24E6674?b=de /cal/misc/showPage.rdo;jsessionid=5369099C886C271581128781B24E6674?b=de /cal/mail/mailEvent.do;jsessionid=5369099C886C271581128781B24E6674?b=de /cal/stats/stats.do;jsessionid=5369099C886C271581128781B24E6674?b=de
/principals/users/agrp_calsuite-AUAEvents calsuite-AUAEvents Events in AUA campusAdminGroups /principals/users/agrp_calsuite-Engineering calsuite-Engineering Group from which the SoEDepartmental (School of Engineering) calendar suite is hung campusAdminGroups /principals/users/agrp_calsuite-MainCampus calsuite-MainCampus Group from which the MainCampus calendar suite is hung campusAdminGroups /principals/users/agrp_sadm7kao calsuite-schoolVisits Calendar Suite for school visits campusAdminGroups /principals/users/public-user campusAdminGroups Top-level administrative group from which all children inherit administrative access to the public calendar root. All other admin groups should be descendants of this group to provide default access control. /principals/users/agrp_Communications Communications Typical admin group - a good group to start with. calsuite-MainCampus campusAdminGroups /principals/users/agrp_Engineering Engineering Typical admin group calsuite-Engineering campusAdminGroups /principals/users/agrp_English English Typical admin group calsuite-MainCampus campusAdminGroups /principals/users/agrp_Library Library Typical admin group calsuite-MainCampus campusAdminGroups /principals/users/agrp_MechE MechE Typical admin group calsuite-Engineering campusAdminGroups DE9VNY6JX5ZEJ98PR view all all /user/agrp_calsuite-MainCampus/conferences /user/agrp_calsuite-MainCampus/meetings /user/agrp_calsuite-MainCampus/events1 schoolVisits ff808181-1fd7389e-011f-d7389f9a-00000026 Alumni Events Alumni Events /principals/users/admin ff808181-1fd73b03-011f-d73b0642-00000001 Arts /principals/users/admin ff808181-1fd7389e-011f-d7389f24-0000000e Athletics Competitive events in football, basketball, baseball, etc. /principals/users/admin 402881e6-20a21413-0120-a23d71e5-00000015 Clubs and Organizations /principals/users/admin ff808181-1fd73b03-011f-d73b06f8-0000000c College Fairs /principals/users/admin ff808181-1fd7389e-011f-d7389ed0-00000002 Concerts /principals/users/admin ff808181-1fd7389e-011f-d7389f33-00000012 Conferences A series of meetings around a particular theme that lasts from half a day up to several days. /principals/users/admin ff808181-1fd7389e-011f-d7389fa2-00000028 Construction Construction events /principals/users/admin ff808181-1fd7389e-011f-d7389ef9-00000003 Dance All forms of dance, including dance performance and dances /principals/users/admin 402881e6-20a21413-0120-a23e31ea-00000016 Departments /principals/users/admin ff808181-1fd7389e-011f-d7389f8b-00000022 Discussions Chaired discussions, panel discussions /principals/users/admin ff808181-1fd7389e-011f-d7389f52-0000001a Emergencies Campus-wide emergencies /principals/users/admin ff808181-1fd7389e-011f-d7389f8f-00000023 Employee Events Retirement counceling, insurance, hmo, etc /principals/users/admin ff808181-1fd7389e-011f-d7389eff-00000004 Exhibits Exhibits and installations /principals/users/admin ff808181-1fd7389e-011f-d7389fa5-00000029 Facilities Campus facilities events /principals/users/admin ff808181-1fd7389e-011f-d7389f02-00000005 Films Films and movies /principals/users/admin ff808181-1fd7389e-011f-d7389f38-00000013 Forums A meeting that usually involves several speakers on a particular topic and a fair amount of interaction with the audience. /principals/users/admin ff808181-1fd7389e-011f-d7389ec8-00000000 Fund Raising An event staged to raise money for a unit or organization. /principals/users/admin ff808181-1fd73b03-011f-d73b0714-0000000e Gaming /principals/users/admin ff808181-1fd7389e-011f-d7389f06-00000006 Health Services Events sponsored by health sciences units. /principals/users/admin ff808181-1fd7389e-011f-d7389f47-00000017 Holidays Holidays /principals/users/admin ff808181-1fd7389e-011f-d7389f0a-00000007 Lectures A larger gathering (more than 50 people) that could be on an academic subject or a more general one, in which most of the communication is from speaker to audience. /principals/users/admin ff808181-1fd73b03-011f-d73b06e0-0000000a Lectures and Seminars /principals/users/admin ff808181-1fd7389e-011f-d7389f0d-00000008 Open Houses An event in which a unit or organization invites visitors to their location during specified hours. /principals/users/admin 402881e6-20a21413-0120-a24c742e-00000058 org/BioMed /principals/users/admin 00f1fcb8-20a5687f-0120-a573f575-0000003e org/Engineering /principals/users/admin 402881e6-20a21413-0120-a24bfbc2-00000057 org/English /principals/users/admin 402881e6-20a21413-0120-a247d070-0000001f org/Humanities /principals/users/admin 402881e6-20a21413-0120-a248f865-00000020 org/MechE /principals/users/admin 402881e6-20a21413-0120-a24bc8db-00000056 org/Music /principals/users/admin ff808181-1fd7389e-011f-d7389f59-0000001c Other USE ONLY IF NO OTHER CATEGORY EXISTS, and please contact us /principals/users/admin ff808181-1fd73b03-011f-d73b06f2-0000000b Other Events /principals/users/admin ff808181-1fd7389e-011f-d7389f96-00000025 Parking Parking /principals/users/admin ff808181-1fd7389e-011f-d7389f15-0000000a Readings /principals/users/admin ff808181-1fd7389e-011f-d7389f80-0000001f Receptions Receptions /principals/users/admin ff808181-1fd7389e-011f-d7389f60-0000001e Recognitions Awards, dinners, retirement parties /principals/users/admin ff808181-1fd73b03-011f-d73b071a-0000000f Religious-Spiritual Religious or spiritual events /principals/users/admin 402881e6-20a21413-0120-a22de2dd-0000000d Room or Building Closings /principals/users/admin ff808181-1fd7389e-011f-d7389f18-0000000b Sales Sales /principals/users/admin 00f1fcb8-20a0fb67-0120-a144373f-000001ed Scheduled Openings and Closings /principals/users/admin ff808181-1fd7389e-011f-d7389f1c-0000000c Seminars A relatively small gathering (less than 50 people), usually on an academic subject, in which the speaker expects a lot of interaction. For purposes of this calendar, colloquia and symposia are considered seminars. /principals/users/admin 402881e6-20a21413-0120-a22fdf78-00000010 Service Outages or Changes /principals/users/admin 402881e6-20a21413-0120-a2270ea2-00000008 Services and Facilities /principals/users/admin ff808181-1fd7389e-011f-d7389f4f-00000019 Short Courses /principals/users/admin ff808181-1fd73b03-011f-d73b0703-0000000d Social Events /principals/users/admin ff808181-1fd7389e-011f-d7389f84-00000020 Social Gatherings Social gatherings too broad to fit into other categories /principals/users/admin ff808181-1fd7389e-011f-d7389f20-0000000d Special Events An event that does not occur on a regular basis and doesn't fit any other category /principals/users/admin 402881e6-20a21413-0120-a236d0b1-00000014 Staff Holidays Staff specific holidays /principals/users/admin ff808181-1fd7389e-011f-d7389fad-0000002b Student Career Development for Career Development Center /principals/users/admin ff808181-1fd7389e-011f-d7389f30-00000011 sys/Deadlines /principals/users/admin 402881e7-25b99d14-0125-b9a50c22-00000002 sys/Ongoing tag ongoing events for use in the ongoing list if enabled in specific themes /principals/users/agrp_calsuite-MainCampus ff808181-1fd73b03-011f-d73b065c-00000002 Theater /principals/users/admin ff808181-1fd7389e-011f-d7389f11-00000009 Theater and Performance /principals/users/admin ff808181-1fd7389e-011f-d7389f28-0000000f Tours When a unit offers to guide visitors through their facilities at a specified time. /principals/users/admin ff808181-1fd7389e-011f-d7389f2c-00000010 Training A single session or ongoing class sponsored by a unit. /principals/users/admin ff808181-1fd7389e-011f-d7389f88-00000021 University Governance /principals/users/admin ff808181-1fd7389e-011f-d7389fa9-0000002a Volunteer Opportunities Volunteer Opportunities /principals/users/admin ff808181-1fd7389e-011f-d7389f3b-00000014 Workshops A one-session class on a particular topic. /principals/users/admin ff808181-1fd7389e-011f-d7389f4b-00000018 Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο Academic Calendar /principals/users/admin 0f694c86-39e34544-0139-e35b87b2-00000061 Εκδηλώσεις /principals/users/agrp_calsuite-MainCampus ff808181-1fd7389e-011f-d7389ecc-00000001 Ορκομοσία Any graduation event staged by a University unit or the University as a whole. /principals/users/admin 0f694c86-39e34544-0139-e35bec51-00000062 Πρόγραμμα Εκπαιδευτικών Ξεναγήσεων /principals/users/agrp_calsuite-MainCampus ff808181-1fd7389e-011f-d7389f3f-00000015 Συναντήσεις - Συνεργασίες A single session of a particular group or organization that lasts less than half a day. /principals/users/admin ff808181-1fd73b03-011f-d73b066b-00000004 Συνέδρια / Ημερίδες /principals/users/admin /principals/users /principals/groups /principals/tickets /principals/resources /principals/hosts /principals/locations agrp_calsuite-MainCampus agrp_calsuite-MainCampus /user/agrp_calsuite-MainCampus %2Fuser%2Fagrp_calsuite-MainCampus /principals/users/agrp_calsuite-MainCampus 0 false false null false true false false true false false false false 900 Academic Calendar Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο /user/agrp_calsuite-MainCampus/Academic Calendar %2Fuser%2Fagrp_calsuite-MainCampus%2FAcademic+Calendar /principals/users/agrp_calsuite-MainCampus 0 false false null true true false true true true true false false 900 Academic Calendar Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο /public/aliases/Academic Calendar/Academic Calendar %2Fpublic%2Faliases%2FAcademic+Calendar%2FAcademic+Calendar /principals/users/public-user 1 false false null false true false true true true true false false 900 catuid=('ff808181-1fd7389e-011f-d7389f4b-00000018') Commencement Ορκωμοσίες /public/aliases/Academic Calendar/Commencement %2Fpublic%2Faliases%2FAcademic+Calendar%2FCommencement /principals/users/public-user 1 false false null false true false true true true true false false 900 catuid=('ff808181-1fd7389e-011f-d7389ecc-00000001') holydays Αργίες /public/aliases/Academic Calendar/holydays %2Fpublic%2Faliases%2FAcademic+Calendar%2Fholydays /principals/users/public-user 1 false false null false true false true true true true false false 900 catuid=('ff808181-1fd7389e-011f-d7389f4b-00000018') prog2fyt Πρόγραμμα 2ου Έτους Φυτικής /public/aliases/Academic Calendar/prog2fyt %2Fpublic%2Faliases%2FAcademic+Calendar%2Fprog2fyt /principals/users/public-user 1 true false null false true false true true false false false false 900 Inbox Inbox /user/agrp_calsuite-MainCampus/Inbox %2Fuser%2Fagrp_calsuite-MainCampus%2FInbox /principals/users/agrp_calsuite-MainCampus 5 true false null false true false true false false false false false 0 Outbox Outbox /user/agrp_calsuite-MainCampus/Outbox %2Fuser%2Fagrp_calsuite-MainCampus%2FOutbox /principals/users/agrp_calsuite-MainCampus 6 true false null false true false true false false false false false 0 calendar calendar /user/agrp_calsuite-MainCampus/calendar %2Fuser%2Fagrp_calsuite-MainCampus%2Fcalendar /principals/users/agrp_calsuite-MainCampus 1 true true null false true false true true false false false false 0 conferences Συνέδρια / Ημερίδες /user/agrp_calsuite-MainCampus/conferences %2Fuser%2Fagrp_calsuite-MainCampus%2Fconferences /principals/users/public-user 0 false false null true true false true true true true false false 900 Conferences Συνέδρια /public/aliases/Conferences and Meetings/Conferences %2Fpublic%2Faliases%2FConferences+and+Meetings%2FConferences /principals/users/public-user 1 false false null false true false true true true true false false 900 catuid=('ff808181-1fd73b03-011f-d73b066b-00000004') hmerides Ημερίδες /public/aliases/Conferences and Meetings/hmerides %2Fpublic%2Faliases%2FConferences+and+Meetings%2Fhmerides /principals/users/public-user 1 false false null false true false true true true true false false 900 catuid=('ff808181-1fd73b03-011f-d73b066b-00000004') events1 Εκδηλώσεις /user/agrp_calsuite-MainCampus/events1 %2Fuser%2Fagrp_calsuite-MainCampus%2Fevents1 /principals/users/public-user 0 false false null true true false true true false false false false 900 catuid=('0f694c86-39e34544-0139-e35b87b2-00000061') events1 Εκδηλώσεις Αίθουσα Τελετών /user/agrp_calsuite-MainCampus/events1/events1 %2Fuser%2Fagrp_calsuite-MainCampus%2Fevents1%2Fevents1 /principals/users/public-user 1 false false null true true false true true true true false false 900 events2 Εκδηλώσεις Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων Κεντρικού Κτιρίου /user/agrp_calsuite-MainCampus/events1/events2 %2Fuser%2Fagrp_calsuite-MainCampus%2Fevents1%2Fevents2 /principals/users/public-user 1 false false null true true false true true true true false false 900 catuid=('0f694c86-39e34544-0139-e35b87b2-00000061') meetings Συναντήσεις - Συνεργασίες /user/agrp_calsuite-MainCampus/meetings %2Fuser%2Fagrp_calsuite-MainCampus%2Fmeetings /principals/users/public-user 1 false false null true true false true true true true false false 900 catuid=('ff808181-1fd7389e-011f-d7389f3f-00000015') schoolvisitsCal Πρόγραμμα Εκπαιδευτικών Ξεναγήσεων /user/agrp_calsuite-MainCampus/schoolvisitsCal %2Fuser%2Fagrp_calsuite-MainCampus%2FschoolvisitsCal /principals/users/public-user 1 false false null true true false true true true true false false 900 catuid=('0f694c86-39e34544-0139-e35bec51-00000062') eventscalendar 2017 11 Νοέμβριος Νοέμβριος 1 true true false 1 Τετάρτη 20171101 1 Νοέμβριος 2017 1/11/2017 0 0 false false false false 20171101T070000Z 20171101T090000 2017 2017 11 11 Νοέμβριος 1 Τετάρτη 01 9 09 9 09 0 00 0 1 Νοέμβριος 2017 1/11/2017 Europe/Athens true D false false false 20171101T093000Z 20171101T113000 2017 2017 11 11 Νοέμβριος 1 Τετάρτη 01 11 11 11 11 30 30 0 1 Νοέμβριος 2017 1/11/2017 Europe/Athens true /principals/users/agrp_calsuite-AUAEvents /principals/users/public-user 15571 CAL-0f694c86-5ea8f288-015f-05c2390e-000036cdbedework@aua.gr Διατροφή στα στάδια της ζωής false true false 0 false MainCal MainCal /public/cals/MainCal %2Fpublic%2Fcals%2FMainCal /principals/users/public-user 1 true false null false true false false CONFIRMED 550
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
https://maps.google.com/maps?ll=37.983217,23.705792&spn=0.006325,0.013937&t=h&z=17
0f694c86-39e34544-0139-e35b87b2-00000061 Εκδηλώσεις /principals/users/agrp_calsuite-MainCampus ff808181-1fd7389e-011f-d7389f3f-00000015 Συναντήσεις - Συνεργασίες A single session of a particular group or organization that lasts less than half a day. /principals/users/admin ff808181-1fd73b03-011f-d73b066b-00000004 Συνέδρια / Ημερίδες /principals/users/admin
0 0 false false false false 20171101T100000Z 20171101T120000 2017 2017 11 11 Νοέμβριος 1 Τετάρτη 01 12 12 12 12 0 00 1 1 Νοέμβριος 2017 1/11/2017 Europe/Athens true D false false false 20171101T180000Z 20171101T200000 2017 2017 11 11 Νοέμβριος 1 Τετάρτη 01 20 20 8 08 0 00 1 1 Νοέμβριος 2017 1/11/2017 Europe/Athens true /principals/users/agrp_calsuite-AUAEvents /principals/users/public-user 15011 CAL-0f694c86-5e7afd81-015e-80593671-00000b9abedework@aua.gr Προκαταρκτική συνάντηση για το 13th Conference of COLOSS Honey Bee Research Association false true false 0 false MainCal MainCal /public/cals/MainCal %2Fpublic%2Fcals%2FMainCal /principals/users/public-user 1 true false null false true false false CONFIRMED 550
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
https://maps.google.com/maps?ll=37.983217,23.705792&spn=0.006325,0.013937&t=h&z=17
0f694c86-39e34544-0139-e35b87b2-00000061 Εκδηλώσεις /principals/users/agrp_calsuite-MainCampus ff808181-1fd7389e-011f-d7389f3f-00000015 Συναντήσεις - Συνεργασίες A single session of a particular group or organization that lasts less than half a day. /principals/users/admin ff808181-1fd73b03-011f-d73b066b-00000004 Συνέδρια / Ημερίδες /principals/users/admin
false 2 Πέμπτη 20171102 2 Νοέμβριος 2017 2/11/2017 0 0 false true false false 20171101T220000Z 20171102 2017 2017 11 11 Νοέμβριος 2 Πέμπτη 02 0 00 12 12 0 00 0 2 Νοέμβριος 2017 2/11/2017 true D true false false 20171102T220000Z 20171103 2017 2017 11 11 Νοέμβριος 3 Παρασκευή 03 0 00 12 12 0 00 0 3 Νοέμβριος 2017 3/11/2017 true /principals/users/agrp_calsuite-AUAEvents /principals/users/public-user 14900 CAL-0f694c86-5b381bfb-015b-a541bd08-000045b9bedework@aua.gr 13th Conference of COLOSS Honey Bee Research Association false true false 0 false MainCal MainCal /public/cals/MainCal %2Fpublic%2Fcals%2FMainCal /principals/users/public-user 1 true false null false true false false CONFIRMED 550
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
https://maps.google.com/maps?ll=37.983217,23.705792&spn=0.006325,0.013937&t=h&z=17
0f694c86-39e34544-0139-e35b87b2-00000061 Εκδηλώσεις /principals/users/agrp_calsuite-MainCampus ff808181-1fd7389e-011f-d7389f3f-00000015 Συναντήσεις - Συνεργασίες A single session of a particular group or organization that lasts less than half a day. /principals/users/admin ff808181-1fd73b03-011f-d73b066b-00000004 Συνέδρια / Ημερίδες /principals/users/admin
false 3 Παρασκευή 20171103 3 Νοέμβριος 2017 3/11/2017 0 0 false true false false 20171101T220000Z 20171102 2017 2017 11 11 Νοέμβριος 2 Πέμπτη 02 0 00 12 12 0 00 0 2 Νοέμβριος 2017 2/11/2017 true D true false false 20171102T220000Z 20171103 2017 2017 11 11 Νοέμβριος 3 Παρασκευή 03 0 00 12 12 0 00 0 3 Νοέμβριος 2017 3/11/2017 true /principals/users/agrp_calsuite-AUAEvents /principals/users/public-user 14900 CAL-0f694c86-5b381bfb-015b-a541bd08-000045b9bedework@aua.gr 13th Conference of COLOSS Honey Bee Research Association false true false 0 false MainCal MainCal /public/cals/MainCal %2Fpublic%2Fcals%2FMainCal /principals/users/public-user 1 true false null false true false false CONFIRMED 550
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
https://maps.google.com/maps?ll=37.983217,23.705792&spn=0.006325,0.013937&t=h&z=17
0f694c86-39e34544-0139-e35b87b2-00000061 Εκδηλώσεις /principals/users/agrp_calsuite-MainCampus ff808181-1fd7389e-011f-d7389f3f-00000015 Συναντήσεις - Συνεργασίες A single session of a particular group or organization that lasts less than half a day. /principals/users/admin ff808181-1fd73b03-011f-d73b066b-00000004 Συνέδρια / Ημερίδες /principals/users/admin
false 4 Σάββατο 20171104 4 Νοέμβριος 2017 4/11/2017 false 5 Κυριακή 20171105 5 Νοέμβριος 2017 5/11/2017
2 false 6 Δευτέρα 20171106 6 Νοέμβριος 2017 6/11/2017 0 0 false false false false 20171106T070000Z 20171106T090000 2017 2017 11 11 Νοέμβριος 6 Δευτέρα 06 9 09 9 09 0 00 0 6 Νοέμβριος 2017 6/11/2017 Europe/Athens true D false false false 20171106T093000Z 20171106T113000 2017 2017 11 11 Νοέμβριος 6 Δευτέρα 06 11 11 11 11 30 30 0 6 Νοέμβριος 2017 6/11/2017 Europe/Athens true /principals/users/agrp_calsuite-AUAEvents /principals/users/public-user 14996 CAL-0f694c86-5e7afd81-015e-804f9458-00000a7ebedework@aua.gr Προπτυχιακό Μάθημα : «Βιολογία Κυττάρου» false true false 0 false MainCal MainCal /public/cals/MainCal %2Fpublic%2Fcals%2FMainCal /principals/users/public-user 1 true false null false true false false CONFIRMED 550
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
https://maps.google.com/maps?ll=37.983217,23.705792&spn=0.006325,0.013937&t=h&z=17
0f694c86-39e34544-0139-e35b87b2-00000061 Εκδηλώσεις /principals/users/agrp_calsuite-MainCampus ff808181-1fd7389e-011f-d7389f3f-00000015 Συναντήσεις - Συνεργασίες A single session of a particular group or organization that lasts less than half a day. /principals/users/admin ff808181-1fd73b03-011f-d73b066b-00000004 Συνέδρια / Ημερίδες /principals/users/admin
0 0 false false false false 20171106T120000Z 20171106T140000 2017 2017 11 11 Νοέμβριος 6 Δευτέρα 06 14 14 2 02 0 00 1 6 Νοέμβριος 2017 6/11/2017 Europe/Athens true D false false false 20171106T160000Z 20171106T180000 2017 2017 11 11 Νοέμβριος 6 Δευτέρα 06 18 18 6 06 0 00 1 6 Νοέμβριος 2017 6/11/2017 Europe/Athens true /principals/users/agrp_calsuite-AUAEvents /principals/users/public-user 15029 CAL-0f694c86-5ea8f288-015e-dd573de7-0000736fbedework@aua.gr εργαστήριο εφαρμοσμένης εδαφολογίας- εργαστήριο χαρτογράφησης false true false 0 false MainCal MainCal /public/cals/MainCal %2Fpublic%2Fcals%2FMainCal /principals/users/public-user 1 true false null false true false false CONFIRMED 550
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
https://maps.google.com/maps?ll=37.983217,23.705792&spn=0.006325,0.013937&t=h&z=17
0f694c86-39e34544-0139-e35b87b2-00000061 Εκδηλώσεις /principals/users/agrp_calsuite-MainCampus ff808181-1fd7389e-011f-d7389f3f-00000015 Συναντήσεις - Συνεργασίες A single session of a particular group or organization that lasts less than half a day. /principals/users/admin ff808181-1fd73b03-011f-d73b066b-00000004 Συνέδρια / Ημερίδες /principals/users/admin
false 7 Τρίτη 20171107 7 Νοέμβριος 2017 7/11/2017 0 0 false false false false 20171107T063000Z 20171107T083000 2017 2017 11 11 Νοέμβριος 7 Τρίτη 07 8 08 8 08 30 30 0 7 Νοέμβριος 2017 7/11/2017 Europe/Athens true D false false false 20171107T091500Z 20171107T111500 2017 2017 11 11 Νοέμβριος 7 Τρίτη 07 11 11 11 11 15 15 0 7 Νοέμβριος 2017 7/11/2017 Europe/Athens true /principals/users/agrp_calsuite-AUAEvents /principals/users/public-user 15144 CAL-0f694c86-5ea8f288-015e-e6ca6b4d-0000203ebedework@aua.gr ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ false true false 0 false MainCal MainCal /public/cals/MainCal %2Fpublic%2Fcals%2FMainCal /principals/users/public-user 1 true false null false true false false CONFIRMED 550
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
https://maps.google.com/maps?ll=37.983217,23.705792&spn=0.006325,0.013937&t=h&z=17
0f694c86-39e34544-0139-e35b87b2-00000061 Εκδηλώσεις /principals/users/agrp_calsuite-MainCampus ff808181-1fd7389e-011f-d7389f3f-00000015 Συναντήσεις - Συνεργασίες A single session of a particular group or organization that lasts less than half a day. /principals/users/admin ff808181-1fd73b03-011f-d73b066b-00000004 Συνέδρια / Ημερίδες /principals/users/admin
0 0 false false false false 20171107T114500Z 20171107T134500 2017 2017 11 11 Νοέμβριος 7 Τρίτη 07 13 13 1 01 45 45 1 7 Νοέμβριος 2017 7/11/2017 Europe/Athens true D false false false 20171107T141500Z 20171107T161500 2017 2017 11 11 Νοέμβριος 7 Τρίτη 07 16 16 4 04 15 15 1 7 Νοέμβριος 2017 7/11/2017 Europe/Athens true /principals/users/agrp_calsuite-AUAEvents /principals/users/public-user 15808 CAL-0f694c86-5ea8f288-015f-4ef8ae50-0000319abedework@aua.gr Διαδραστικά σεμινάρια Μνημονικών Τεχνικών false true false 0 false MainCal MainCal /public/cals/MainCal %2Fpublic%2Fcals%2FMainCal /principals/users/public-user 1 true false null false true false false CONFIRMED 550
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
https://maps.google.com/maps?ll=37.983217,23.705792&spn=0.006325,0.013937&t=h&z=17
0f694c86-39e34544-0139-e35b87b2-00000061 Εκδηλώσεις /principals/users/agrp_calsuite-MainCampus ff808181-1fd7389e-011f-d7389f3f-00000015 Συναντήσεις - Συνεργασίες A single session of a particular group or organization that lasts less than half a day. /principals/users/admin ff808181-1fd73b03-011f-d73b066b-00000004 Συνέδρια / Ημερίδες /principals/users/admin
false 8 Τετάρτη 20171108 8 Νοέμβριος 2017 8/11/2017 0 0 false false false false 20171108T070000Z 20171108T090000 2017 2017 11 11 Νοέμβριος 8 Τετάρτη 08 9 09 9 09 0 00 0 8 Νοέμβριος 2017 8/11/2017 Europe/Athens true D false false false 20171108T093000Z 20171108T113000 2017 2017 11 11 Νοέμβριος 8 Τετάρτη 08 11 11 11 11 30 30 0 8 Νοέμβριος 2017 8/11/2017 Europe/Athens true /principals/users/agrp_calsuite-AUAEvents /principals/users/public-user 15574 CAL-0f694c86-5ea8f288-015f-05c2ad5d-0000373abedework@aua.gr Διατροφή στα στάδια της ζωής false true false 0 false MainCal MainCal /public/cals/MainCal %2Fpublic%2Fcals%2FMainCal /principals/users/public-user 1 true false null false true false false CONFIRMED 550
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
https://maps.google.com/maps?ll=37.983217,23.705792&spn=0.006325,0.013937&t=h&z=17
0f694c86-39e34544-0139-e35b87b2-00000061 Εκδηλώσεις /principals/users/agrp_calsuite-MainCampus ff808181-1fd7389e-011f-d7389f3f-00000015 Συναντήσεις - Συνεργασίες A single session of a particular group or organization that lasts less than half a day. /principals/users/admin ff808181-1fd73b03-011f-d73b066b-00000004 Συνέδρια / Ημερίδες /principals/users/admin
false 9 Πέμπτη 20171109 9 Νοέμβριος 2017 9/11/2017 0 0 false false false false 20171109T073000Z 20171109T093000 2017 2017 11 11 Νοέμβριος 9 Πέμπτη 09 9 09 9 09 30 30 0 9 Νοέμβριος 2017 9/11/2017 Europe/Athens true D false false false 20171109T091500Z 20171109T111500 2017 2017 11 11 Νοέμβριος 9 Πέμπτη 09 11 11 11 11 15 15 0 9 Νοέμβριος 2017 9/11/2017 Europe/Athens true /principals/users/agrp_calsuite-AUAEvents /principals/users/public-user 15608 CAL-0f694c86-5ea8f288-015f-0a9611b3-00005a4abedework@aua.gr ΓΕΝΙΚΗ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ false true false 0 false MainCal MainCal /public/cals/MainCal %2Fpublic%2Fcals%2FMainCal /principals/users/public-user 1 true false null false true false false CONFIRMED 550
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
https://maps.google.com/maps?ll=37.983217,23.705792&spn=0.006325,0.013937&t=h&z=17
0f694c86-39e34544-0139-e35b87b2-00000061 Εκδηλώσεις /principals/users/agrp_calsuite-MainCampus ff808181-1fd7389e-011f-d7389f3f-00000015 Συναντήσεις - Συνεργασίες A single session of a particular group or organization that lasts less than half a day. /principals/users/admin ff808181-1fd73b03-011f-d73b066b-00000004 Συνέδρια / Ημερίδες /principals/users/admin
0 0 false false false false 20171109T100000Z 20171109T120000 2017 2017 11 11 Νοέμβριος 9 Πέμπτη 09 12 12 12 12 0 00 1 9 Νοέμβριος 2017 9/11/2017 Europe/Athens true D false false false 20171109T130000Z 20171109T150000 2017 2017 11 11 Νοέμβριος 9 Πέμπτη 09 15 15 3 03 0 00 1 9 Νοέμβριος 2017 9/11/2017 Europe/Athens true /principals/users/agrp_calsuite-AUAEvents /principals/users/public-user 15907 CAL-0f694c86-5f72b073-015f-960a354e-0000798abedework@aua.gr Προκράτηση false true false 0 false MainCal MainCal /public/cals/MainCal %2Fpublic%2Fcals%2FMainCal /principals/users/public-user 1 true false null false true false false CONFIRMED 550
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
https://maps.google.com/maps?ll=37.983217,23.705792&spn=0.006325,0.013937&t=h&z=17
0f694c86-39e34544-0139-e35b87b2-00000061 Εκδηλώσεις /principals/users/agrp_calsuite-MainCampus ff808181-1fd7389e-011f-d7389f3f-00000015 Συναντήσεις - Συνεργασίες A single session of a particular group or organization that lasts less than half a day. /principals/users/admin ff808181-1fd73b03-011f-d73b066b-00000004 Συνέδρια / Ημερίδες /principals/users/admin
false 10 Παρασκευή 20171110 10 Νοέμβριος 2017 10/11/2017 0 0 false false false false 20171110T060000Z 20171110T080000 2017 2017 11 11 Νοέμβριος 10 Παρασκευή 10 8 08 8 08 0 00 0 10 Νοέμβριος 2017 10/11/2017 Europe/Athens true D false false false 20171110T150000Z 20171110T170000 2017 2017 11 11 Νοέμβριος 10 Παρασκευή 10 17 17 5 05 0 00 1 10 Νοέμβριος 2017 10/11/2017 Europe/Athens true /principals/users/agrp_calsuite-AUAEvents /principals/users/public-user 15879 CAL-0f694c86-5f72b073-015f-7c746266-000015f5bedework@aua.gr Bilateral Relations Greece - Iceland false true false 0 false MainCal MainCal /public/cals/MainCal %2Fpublic%2Fcals%2FMainCal /principals/users/public-user 1 true false null false true false false CONFIRMED 550
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
https://maps.google.com/maps?ll=37.983217,23.705792&spn=0.006325,0.013937&t=h&z=17
0f694c86-39e34544-0139-e35b87b2-00000061 Εκδηλώσεις /principals/users/agrp_calsuite-MainCampus ff808181-1fd7389e-011f-d7389f3f-00000015 Συναντήσεις - Συνεργασίες A single session of a particular group or organization that lasts less than half a day. /principals/users/admin ff808181-1fd73b03-011f-d73b066b-00000004 Συνέδρια / Ημερίδες /principals/users/admin
false 11 Σάββατο 20171111 11 Νοέμβριος 2017 11/11/2017 0 0 false false false false 20171111T080000Z 20171111T100000 2017 2017 11 11 Νοέμβριος 11 Σάββατο 11 10 10 10 10 0 00 0 11 Νοέμβριος 2017 11/11/2017 Europe/Athens true D false false false 20171111T100000Z 20171111T120000 2017 2017 11 11 Νοέμβριος 11 Σάββατο 11 12 12 12 12 0 00 1 11 Νοέμβριος 2017 11/11/2017 Europe/Athens true /principals/users/agrp_calsuite-AUAEvents /principals/users/public-user 15892 CAL-0f694c86-5f72b073-015f-91dcfb16-00006f42bedework@aua.gr Σεμινάριο του Δ.Π.Μ.Σ. «Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη» false true false 0 false MainCal MainCal /public/cals/MainCal %2Fpublic%2Fcals%2FMainCal /principals/users/public-user 1 true false null false true false false CONFIRMED 550
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
https://maps.google.com/maps?ll=37.983217,23.705792&spn=0.006325,0.013937&t=h&z=17
0f694c86-39e34544-0139-e35b87b2-00000061 Εκδηλώσεις /principals/users/agrp_calsuite-MainCampus ff808181-1fd7389e-011f-d7389f3f-00000015 Συναντήσεις - Συνεργασίες A single session of a particular group or organization that lasts less than half a day. /principals/users/admin ff808181-1fd73b03-011f-d73b066b-00000004 Συνέδρια / Ημερίδες /principals/users/admin
false 12 Κυριακή 20171112 12 Νοέμβριος 2017 12/11/2017
3 false 13 Δευτέρα 20171113 13 Νοέμβριος 2017 13/11/2017 0 0 false false false false 20171113T070000Z 20171113T090000 2017 2017 11 11 Νοέμβριος 13 Δευτέρα 13 9 09 9 09 0 00 0 13 Νοέμβριος 2017 13/11/2017 Europe/Athens true D false false false 20171113T093000Z 20171113T113000 2017 2017 11 11 Νοέμβριος 13 Δευτέρα 13 11 11 11 11 30 30 0 13 Νοέμβριος 2017 13/11/2017 Europe/Athens true /principals/users/agrp_calsuite-AUAEvents /principals/users/public-user 14999 CAL-0f694c86-5e7afd81-015e-8050e299-00000ababedework@aua.gr Προπτυχιακό Μάθημα : «Βιολογία Κυττάρου» false true false 0 false MainCal MainCal /public/cals/MainCal %2Fpublic%2Fcals%2FMainCal /principals/users/public-user 1 true false null false true false false CONFIRMED 550
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
https://maps.google.com/maps?ll=37.983217,23.705792&spn=0.006325,0.013937&t=h&z=17
0f694c86-39e34544-0139-e35b87b2-00000061 Εκδηλώσεις /principals/users/agrp_calsuite-MainCampus ff808181-1fd7389e-011f-d7389f3f-00000015 Συναντήσεις - Συνεργασίες A single session of a particular group or organization that lasts less than half a day. /principals/users/admin ff808181-1fd73b03-011f-d73b066b-00000004 Συνέδρια / Ημερίδες /principals/users/admin
0 0 false false false false 20171113T120000Z 20171113T140000 2017 2017 11 11 Νοέμβριος 13 Δευτέρα 13 14 14 2 02 0 00 1 13 Νοέμβριος 2017 13/11/2017 Europe/Athens true D false false false 20171113T160000Z 20171113T180000 2017 2017 11 11 Νοέμβριος 13 Δευτέρα 13 18 18 6 06 0 00 1 13 Νοέμβριος 2017 13/11/2017 Europe/Athens true /principals/users/agrp_calsuite-AUAEvents /principals/users/public-user 15032 CAL-0f694c86-5ea8f288-015e-dd57b60f-000073e1bedework@aua.gr εργαστήριο εφαρμοσμένης εδαφολογίας- εργαστήριο χαρτογράφησης false true false 0 false MainCal MainCal /public/cals/MainCal %2Fpublic%2Fcals%2FMainCal /principals/users/public-user 1 true false null false true false false CONFIRMED 550
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
https://maps.google.com/maps?ll=37.983217,23.705792&spn=0.006325,0.013937&t=h&z=17
0f694c86-39e34544-0139-e35b87b2-00000061 Εκδηλώσεις /principals/users/agrp_calsuite-MainCampus ff808181-1fd7389e-011f-d7389f3f-00000015 Συναντήσεις - Συνεργασίες A single session of a particular group or organization that lasts less than half a day. /principals/users/admin ff808181-1fd73b03-011f-d73b066b-00000004 Συνέδρια / Ημερίδες /principals/users/admin
false 14 Τρίτη 20171114 14 Νοέμβριος 2017 14/11/2017 0 0 false false false false 20171114T063000Z 20171114T083000 2017 2017 11 11 Νοέμβριος 14 Τρίτη 14 8 08 8 08 30 30 0 14 Νοέμβριος 2017 14/11/2017 Europe/Athens true D false false false 20171114T091500Z 20171114T111500 2017 2017 11 11 Νοέμβριος 14 Τρίτη 14 11 11 11 11 15 15 0 14 Νοέμβριος 2017 14/11/2017 Europe/Athens true /principals/users/agrp_calsuite-AUAEvents /principals/users/public-user 15629 CAL-0f694c86-5ea8f288-015f-0aba5c76-00005f65bedework@aua.gr ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ false true false 0 false MainCal MainCal /public/cals/MainCal %2Fpublic%2Fcals%2FMainCal /principals/users/public-user 1 true false null false true false false CONFIRMED 550
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
https://maps.google.com/maps?ll=37.983217,23.705792&spn=0.006325,0.013937&t=h&z=17
0f694c86-39e34544-0139-e35b87b2-00000061 Εκδηλώσεις /principals/users/agrp_calsuite-MainCampus ff808181-1fd7389e-011f-d7389f3f-00000015 Συναντήσεις - Συνεργασίες A single session of a particular group or organization that lasts less than half a day. /principals/users/admin ff808181-1fd73b03-011f-d73b066b-00000004 Συνέδρια / Ημερίδες /principals/users/admin
0 0 false false false false 20171114T093000Z 20171114T113000 2017 2017 11 11 Νοέμβριος 14 Τρίτη 14 11 11 11 11 30 30 0 14 Νοέμβριος 2017 14/11/2017 Europe/Athens true D false false false 20171114T113000Z 20171114T133000 2017 2017 11 11 Νοέμβριος 14 Τρίτη 14 13 13 1 01 30 30 1 14 Νοέμβριος 2017 14/11/2017 Europe/Athens true /principals/users/agrp_calsuite-AUAEvents /principals/users/public-user 15910 CAL-0f694c86-5f9bbf48-015f-9c01539e-000005d4bedework@aua.gr Προκράτηση ΕΛΚΕ false true false 0 false MainCal MainCal /public/cals/MainCal %2Fpublic%2Fcals%2FMainCal /principals/users/public-user 1 true false null false true false false CONFIRMED 550
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
https://maps.google.com/maps?ll=37.983217,23.705792&spn=0.006325,0.013937&t=h&z=17
0f694c86-39e34544-0139-e35b87b2-00000061 Εκδηλώσεις /principals/users/agrp_calsuite-MainCampus ff808181-1fd7389e-011f-d7389f3f-00000015 Συναντήσεις - Συνεργασίες A single session of a particular group or organization that lasts less than half a day. /principals/users/admin ff808181-1fd73b03-011f-d73b066b-00000004 Συνέδρια / Ημερίδες /principals/users/admin
0 0 false false false false 20171114T113000Z 20171114T133000 2017 2017 11 11 Νοέμβριος 14 Τρίτη 14 13 13 1 01 30 30 1 14 Νοέμβριος 2017 14/11/2017 Europe/Athens true D false false false 20171114T133000Z 20171114T153000 2017 2017 11 11 Νοέμβριος 14 Τρίτη 14 15 15 3 03 30 30 1 14 Νοέμβριος 2017 14/11/2017 Europe/Athens true /principals/users/agrp_calsuite-AUAEvents /principals/users/public-user 15913 CAL-0f694c86-5f9bbf48-015f-9c029b18-000005d5bedework@aua.gr Προκράτηση Σχολής Τ.Β.Α. false true false 0 false MainCal MainCal /public/cals/MainCal %2Fpublic%2Fcals%2FMainCal /principals/users/public-user 1 true false null false true false false CONFIRMED 550
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
https://maps.google.com/maps?ll=37.983217,23.705792&spn=0.006325,0.013937&t=h&z=17
0f694c86-39e34544-0139-e35b87b2-00000061 Εκδηλώσεις /principals/users/agrp_calsuite-MainCampus ff808181-1fd7389e-011f-d7389f3f-00000015 Συναντήσεις - Συνεργασίες A single session of a particular group or organization that lasts less than half a day. /principals/users/admin ff808181-1fd73b03-011f-d73b066b-00000004 Συνέδρια / Ημερίδες /principals/users/admin
false 15 Τετάρτη 20171115 15 Νοέμβριος 2017 15/11/2017 0 0 false false false false 20171115T070000Z 20171115T090000 2017 2017 11 11 Νοέμβριος 15 Τετάρτη 15 9 09 9 09 0 00 0 15 Νοέμβριος 2017 15/11/2017 Europe/Athens true D false false false 20171115T093000Z 20171115T113000 2017 2017 11 11 Νοέμβριος 15 Τετάρτη 15 11 11 11 11 30 30 0 15 Νοέμβριος 2017 15/11/2017 Europe/Athens true /principals/users/agrp_calsuite-AUAEvents /principals/users/public-user 15577 CAL-0f694c86-5ea8f288-015f-05c2eedc-00003771bedework@aua.gr Διατροφή στα στάδια της ζωής false true false 0 false MainCal MainCal /public/cals/MainCal %2Fpublic%2Fcals%2FMainCal /principals/users/public-user 1 true false null false true false false CONFIRMED 550
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
https://maps.google.com/maps?ll=37.983217,23.705792&spn=0.006325,0.013937&t=h&z=17
0f694c86-39e34544-0139-e35b87b2-00000061 Εκδηλώσεις /principals/users/agrp_calsuite-MainCampus ff808181-1fd7389e-011f-d7389f3f-00000015 Συναντήσεις - Συνεργασίες A single session of a particular group or organization that lasts less than half a day. /principals/users/admin ff808181-1fd73b03-011f-d73b066b-00000004 Συνέδρια / Ημερίδες /principals/users/admin
false 16 Πέμπτη 20171116 16 Νοέμβριος 2017 16/11/2017 0 0 false false false false 20171116T073000Z 20171116T093000 2017 2017 11 11 Νοέμβριος 16 Πέμπτη 16 9 09 9 09 30 30 0 16 Νοέμβριος 2017 16/11/2017 Europe/Athens true D false false false 20171116T091500Z 20171116T111500 2017 2017 11 11 Νοέμβριος 16 Πέμπτη 16 11 11 11 11 15 15 0 16 Νοέμβριος 2017 16/11/2017 Europe/Athens true /principals/users/agrp_calsuite-AUAEvents /principals/users/public-user 15611 CAL-0f694c86-5ea8f288-015f-0a967d51-00005a81bedework@aua.gr ΓΕΝΙΚΗ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ false true false 0 false MainCal MainCal /public/cals/MainCal %2Fpublic%2Fcals%2FMainCal /principals/users/public-user 1 true false null false true false false CONFIRMED 550
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
https://maps.google.com/maps?ll=37.983217,23.705792&spn=0.006325,0.013937&t=h&z=17
0f694c86-39e34544-0139-e35b87b2-00000061 Εκδηλώσεις /principals/users/agrp_calsuite-MainCampus ff808181-1fd7389e-011f-d7389f3f-00000015 Συναντήσεις - Συνεργασίες A single session of a particular group or organization that lasts less than half a day. /principals/users/admin ff808181-1fd73b03-011f-d73b066b-00000004 Συνέδρια / Ημερίδες /principals/users/admin
false 17 Παρασκευή 20171117 17 Νοέμβριος 2017 17/11/2017 false 18 Σάββατο 20171118 18 Νοέμβριος 2017 18/11/2017 false 19 Κυριακή 20171119 19 Νοέμβριος 2017 19/11/2017
4 false 20 Δευτέρα 20171120 20 Νοέμβριος 2017 20/11/2017 0 0 false false false false 20171120T070000Z 20171120T090000 2017 2017 11 11 Νοέμβριος 20 Δευτέρα 20 9 09 9 09 0 00 0 20 Νοέμβριος 2017 20/11/2017 Europe/Athens true D false false false 20171120T093000Z 20171120T113000 2017 2017 11 11 Νοέμβριος 20 Δευτέρα 20 11 11 11 11 30 30 0 20 Νοέμβριος 2017 20/11/2017 Europe/Athens true /principals/users/agrp_calsuite-AUAEvents /principals/users/public-user 15002 CAL-0f694c86-5e7afd81-015e-80511cf8-00000afbbedework@aua.gr Προπτυχιακό Μάθημα : «Βιολογία Κυττάρου» false true false 0 false MainCal MainCal /public/cals/MainCal %2Fpublic%2Fcals%2FMainCal /principals/users/public-user 1 true false null false true false false CONFIRMED 550
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
https://maps.google.com/maps?ll=37.983217,23.705792&spn=0.006325,0.013937&t=h&z=17
0f694c86-39e34544-0139-e35b87b2-00000061 Εκδηλώσεις /principals/users/agrp_calsuite-MainCampus ff808181-1fd7389e-011f-d7389f3f-00000015 Συναντήσεις - Συνεργασίες A single session of a particular group or organization that lasts less than half a day. /principals/users/admin ff808181-1fd73b03-011f-d73b066b-00000004 Συνέδρια / Ημερίδες /principals/users/admin
0 0 false false false false 20171120T110000Z 20171120T130000 2017 2017 11 11 Νοέμβριος 20 Δευτέρα 20 13 13 1 01 0 00 1 20 Νοέμβριος 2017 20/11/2017 Europe/Athens true D false false false 20171120T160000Z 20171120T180000 2017 2017 11 11 Νοέμβριος 20 Δευτέρα 20 18 18 6 06 0 00 1 20 Νοέμβριος 2017 20/11/2017 Europe/Athens true /principals/users/agrp_calsuite-AUAEvents /principals/users/public-user 15035 CAL-0f694c86-5ea8f288-015e-dd580d55-00007418bedework@aua.gr εργαστήριο εφαρμοσμένης εδαφολογίας- εργαστήριο χαρτογράφησης false true false 0 false MainCal MainCal /public/cals/MainCal %2Fpublic%2Fcals%2FMainCal /principals/users/public-user 1 true false null false true false false CONFIRMED 550
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
https://maps.google.com/maps?ll=37.983217,23.705792&spn=0.006325,0.013937&t=h&z=17
0f694c86-39e34544-0139-e35b87b2-00000061 Εκδηλώσεις /principals/users/agrp_calsuite-MainCampus ff808181-1fd7389e-011f-d7389f3f-00000015 Συναντήσεις - Συνεργασίες A single session of a particular group or organization that lasts less than half a day. /principals/users/admin ff808181-1fd73b03-011f-d73b066b-00000004 Συνέδρια / Ημερίδες /principals/users/admin
false 21 Τρίτη 20171121 21 Νοέμβριος 2017 21/11/2017 0 0 false false false false 20171121T063000Z 20171121T083000 2017 2017 11 11 Νοέμβριος 21 Τρίτη 21 8 08 8 08 30 30 0 21 Νοέμβριος 2017 21/11/2017 Europe/Athens true D false false false 20171121T091500Z 20171121T111500 2017 2017 11 11 Νοέμβριος 21 Τρίτη 21 11 11 11 11 15 15 0 21 Νοέμβριος 2017 21/11/2017 Europe/Athens true /principals/users/agrp_calsuite-AUAEvents /principals/users/public-user 15641 CAL-0f694c86-5ea8f288-015f-0ac02855-00006116bedework@aua.gr ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ false true false 0 false MainCal MainCal /public/cals/MainCal %2Fpublic%2Fcals%2FMainCal /principals/users/public-user 1 true false null false true false false CONFIRMED 550
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
https://maps.google.com/maps?ll=37.983217,23.705792&spn=0.006325,0.013937&t=h&z=17
0f694c86-39e34544-0139-e35b87b2-00000061 Εκδηλώσεις /principals/users/agrp_calsuite-MainCampus ff808181-1fd7389e-011f-d7389f3f-00000015 Συναντήσεις - Συνεργασίες A single session of a particular group or organization that lasts less than half a day. /principals/users/admin ff808181-1fd73b03-011f-d73b066b-00000004 Συνέδρια / Ημερίδες /principals/users/admin
0 0 false false false false 20171121T093000Z 20171121T113000 2017 2017 11 11 Νοέμβριος 21 Τρίτη 21 11 11 11 11 30 30 0 21 Νοέμβριος 2017 21/11/2017 Europe/Athens true D false false false 20171121T113000Z 20171121T133000 2017 2017 11 11 Νοέμβριος 21 Τρίτη 21 13 13 1 01 30 30 1 21 Νοέμβριος 2017 21/11/2017 Europe/Athens true /principals/users/agrp_calsuite-AUAEvents /principals/users/public-user 15820 CAL-0f694c86-5ea8f288-015f-4f012af5-00003354bedework@aua.gr Εργαστήριο των Γεωργικών Εφαρμογών false true false 0 false MainCal MainCal /public/cals/MainCal %2Fpublic%2Fcals%2FMainCal /principals/users/public-user 1 true false null false true false false CONFIRMED 550
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
https://maps.google.com/maps?ll=37.983217,23.705792&spn=0.006325,0.013937&t=h&z=17
0f694c86-39e34544-0139-e35b87b2-00000061 Εκδηλώσεις /principals/users/agrp_calsuite-MainCampus ff808181-1fd7389e-011f-d7389f3f-00000015 Συναντήσεις - Συνεργασίες A single session of a particular group or organization that lasts less than half a day. /principals/users/admin ff808181-1fd73b03-011f-d73b066b-00000004 Συνέδρια / Ημερίδες /principals/users/admin
0 0 false false false false 20171121T114500Z 20171121T134500 2017 2017 11 11 Νοέμβριος 21 Τρίτη 21 13 13 1 01 45 45 1 21 Νοέμβριος 2017 21/11/2017 Europe/Athens true D false false false 20171121T141500Z 20171121T161500 2017 2017 11 11 Νοέμβριος 21 Τρίτη 21 16 16 4 04 15 15 1 21 Νοέμβριος 2017 21/11/2017 Europe/Athens true /principals/users/agrp_calsuite-AUAEvents /principals/users/public-user 15811 CAL-0f694c86-5ea8f288-015f-4efa4dcb-0000323dbedework@aua.gr Διαδραστικά σεμινάρια Μνημονικών Τεχνικών false true false 0 false MainCal MainCal /public/cals/MainCal %2Fpublic%2Fcals%2FMainCal /principals/users/public-user 1 true false null false true false false CONFIRMED 550
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
https://maps.google.com/maps?ll=37.983217,23.705792&spn=0.006325,0.013937&t=h&z=17
0f694c86-39e34544-0139-e35b87b2-00000061 Εκδηλώσεις /principals/users/agrp_calsuite-MainCampus ff808181-1fd7389e-011f-d7389f3f-00000015 Συναντήσεις - Συνεργασίες A single session of a particular group or organization that lasts less than half a day. /principals/users/admin ff808181-1fd73b03-011f-d73b066b-00000004 Συνέδρια / Ημερίδες /principals/users/admin
false 22 Τετάρτη 20171122 22 Νοέμβριος 2017 22/11/2017 0 0 false false false false 20171122T070000Z 20171122T090000 2017 2017 11 11 Νοέμβριος 22 Τετάρτη 22 9 09 9 09 0 00 0 22 Νοέμβριος 2017 22/11/2017 Europe/Athens true D false false false 20171122T093000Z 20171122T113000 2017 2017 11 11 Νοέμβριος 22 Τετάρτη 22 11 11 11 11 30 30 0 22 Νοέμβριος 2017 22/11/2017 Europe/Athens true /principals/users/agrp_calsuite-AUAEvents /principals/users/public-user 15580 CAL-0f694c86-5ea8f288-015f-05c331e8-000037a8bedework@aua.gr Διατροφή στα στάδια της ζωής false true false 0 false MainCal MainCal /public/cals/MainCal %2Fpublic%2Fcals%2FMainCal /principals/users/public-user 1 true false null false true false false CONFIRMED 550
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
https://maps.google.com/maps?ll=37.983217,23.705792&spn=0.006325,0.013937&t=h&z=17
0f694c86-39e34544-0139-e35b87b2-00000061 Εκδηλώσεις /principals/users/agrp_calsuite-MainCampus ff808181-1fd7389e-011f-d7389f3f-00000015 Συναντήσεις - Συνεργασίες A single session of a particular group or organization that lasts less than half a day. /principals/users/admin ff808181-1fd73b03-011f-d73b066b-00000004 Συνέδρια / Ημερίδες /principals/users/admin
false 23 Πέμπτη 20171123 23 Νοέμβριος 2017 23/11/2017 0 0 false false false false 20171123T063000Z 20171123T083000 2017 2017 11 11 Νοέμβριος 23 Πέμπτη 23 8 08 8 08 30 30 0 23 Νοέμβριος 2017 23/11/2017 Europe/Athens true D false false false 20171123T091500Z 20171123T111500 2017 2017 11 11 Νοέμβριος 23 Πέμπτη 23 11 11 11 11 15 15 0 23 Νοέμβριος 2017 23/11/2017 Europe/Athens true /principals/users/agrp_calsuite-AUAEvents /principals/users/public-user 15614 CAL-0f694c86-5ea8f288-015f-0a97d373-00005ab9bedework@aua.gr ΓΕΝΙΚΗ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ false true false 0 false MainCal MainCal /public/cals/MainCal %2Fpublic%2Fcals%2FMainCal /principals/users/public-user 1 true false null false true false false CONFIRMED 550
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
https://maps.google.com/maps?ll=37.983217,23.705792&spn=0.006325,0.013937&t=h&z=17
0f694c86-39e34544-0139-e35b87b2-00000061 Εκδηλώσεις /principals/users/agrp_calsuite-MainCampus ff808181-1fd7389e-011f-d7389f3f-00000015 Συναντήσεις - Συνεργασίες A single session of a particular group or organization that lasts less than half a day. /principals/users/admin ff808181-1fd73b03-011f-d73b066b-00000004 Συνέδρια / Ημερίδες /principals/users/admin
false 24 Παρασκευή 20171124 24 Νοέμβριος 2017 24/11/2017 false 25 Σάββατο 20171125 25 Νοέμβριος 2017 25/11/2017 false 26 Κυριακή 20171126 26 Νοέμβριος 2017 26/11/2017
5 false 27 Δευτέρα 20171127 27 Νοέμβριος 2017 27/11/2017 0 0 false false false false 20171127T070000Z 20171127T090000 2017 2017 11 11 Νοέμβριος 27 Δευτέρα 27 9 09 9 09 0 00 0 27 Νοέμβριος 2017 27/11/2017 Europe/Athens true D false false false 20171127T093000Z 20171127T113000 2017 2017 11 11 Νοέμβριος 27 Δευτέρα 27 11 11 11 11 30 30 0 27 Νοέμβριος 2017 27/11/2017 Europe/Athens true /principals/users/agrp_calsuite-AUAEvents /principals/users/public-user 15005 CAL-0f694c86-5e7afd81-015e-80515bf9-00000b32bedework@aua.gr Προπτυχιακό Μάθημα : «Βιολογία Κυττάρου» false true false 0 false MainCal MainCal /public/cals/MainCal %2Fpublic%2Fcals%2FMainCal /principals/users/public-user 1 true false null false true false false CONFIRMED 550
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
https://maps.google.com/maps?ll=37.983217,23.705792&spn=0.006325,0.013937&t=h&z=17
0f694c86-39e34544-0139-e35b87b2-00000061 Εκδηλώσεις /principals/users/agrp_calsuite-MainCampus ff808181-1fd7389e-011f-d7389f3f-00000015 Συναντήσεις - Συνεργασίες A single session of a particular group or organization that lasts less than half a day. /principals/users/admin ff808181-1fd73b03-011f-d73b066b-00000004 Συνέδρια / Ημερίδες /principals/users/admin
0 0 false false false false 20171127T120000Z 20171127T140000 2017 2017 11 11 Νοέμβριος 27 Δευτέρα 27 14 14 2 02 0 00 1 27 Νοέμβριος 2017 27/11/2017 Europe/Athens true D false false false 20171127T160000Z 20171127T180000 2017 2017 11 11 Νοέμβριος 27 Δευτέρα 27 18 18 6 06 0 00 1 27 Νοέμβριος 2017 27/11/2017 Europe/Athens true /principals/users/agrp_calsuite-AUAEvents /principals/users/public-user 15038 CAL-0f694c86-5ea8f288-015e-dd59ec59-0000744fbedework@aua.gr εργαστήριο εφαρμοσμένης εδαφολογίας- εργαστήριο χαρτογράφησης false true false 0 false MainCal MainCal /public/cals/MainCal %2Fpublic%2Fcals%2FMainCal /principals/users/public-user 1 true false null false true false false CONFIRMED 550
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
https://maps.google.com/maps?ll=37.983217,23.705792&spn=0.006325,0.013937&t=h&z=17
0f694c86-39e34544-0139-e35b87b2-00000061 Εκδηλώσεις /principals/users/agrp_calsuite-MainCampus ff808181-1fd7389e-011f-d7389f3f-00000015 Συναντήσεις - Συνεργασίες A single session of a particular group or organization that lasts less than half a day. /principals/users/admin ff808181-1fd73b03-011f-d73b066b-00000004 Συνέδρια / Ημερίδες /principals/users/admin
false 28 Τρίτη 20171128 28 Νοέμβριος 2017 28/11/2017 0 0 false false false false 20171128T063000Z 20171128T083000 2017 2017 11 11 Νοέμβριος 28 Τρίτη 28 8 08 8 08 30 30 0 28 Νοέμβριος 2017 28/11/2017 Europe/Athens true D false false false 20171128T091500Z 20171128T111500 2017 2017 11 11 Νοέμβριος 28 Τρίτη 28 11 11 11 11 15 15 0 28 Νοέμβριος 2017 28/11/2017 Europe/Athens true /principals/users/agrp_calsuite-AUAEvents /principals/users/public-user 15644 CAL-0f694c86-5ea8f288-015f-0ac06762-0000614dbedework@aua.gr ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ false true false 0 false MainCal MainCal /public/cals/MainCal %2Fpublic%2Fcals%2FMainCal /principals/users/public-user 1 true false null false true false false CONFIRMED 550
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
https://maps.google.com/maps?ll=37.983217,23.705792&spn=0.006325,0.013937&t=h&z=17
0f694c86-39e34544-0139-e35b87b2-00000061 Εκδηλώσεις /principals/users/agrp_calsuite-MainCampus ff808181-1fd7389e-011f-d7389f3f-00000015 Συναντήσεις - Συνεργασίες A single session of a particular group or organization that lasts less than half a day. /principals/users/admin ff808181-1fd73b03-011f-d73b066b-00000004 Συνέδρια / Ημερίδες /principals/users/admin
0 0 false false false false 20171128T100000Z 20171128T120000 2017 2017 11 11 Νοέμβριος 28 Τρίτη 28 12 12 12 12 0 00 1 28 Νοέμβριος 2017 28/11/2017 Europe/Athens true D false false false 20171128T160000Z 20171128T180000 2017 2017 11 11 Νοέμβριος 28 Τρίτη 28 18 18 6 06 0 00 1 28 Νοέμβριος 2017 28/11/2017 Europe/Athens true /principals/users/agrp_calsuite-AUAEvents /principals/users/public-user 15744 CAL-0f694c86-5ea8f288-015f-250cd93b-00000a2abedework@aua.gr Συνάντηση εργασίας έργου LIFE false true false 0 false MainCal MainCal /public/cals/MainCal %2Fpublic%2Fcals%2FMainCal /principals/users/public-user 1 true false null false true false false CONFIRMED 550
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
https://maps.google.com/maps?ll=37.983217,23.705792&spn=0.006325,0.013937&t=h&z=17
0f694c86-39e34544-0139-e35b87b2-00000061 Εκδηλώσεις /principals/users/agrp_calsuite-MainCampus ff808181-1fd7389e-011f-d7389f3f-00000015 Συναντήσεις - Συνεργασίες A single session of a particular group or organization that lasts less than half a day. /principals/users/admin ff808181-1fd73b03-011f-d73b066b-00000004 Συνέδρια / Ημερίδες /principals/users/admin
false 29 Τετάρτη 20171129 29 Νοέμβριος 2017 29/11/2017 0 0 false false false false 20171129T070000Z 20171129T090000 2017 2017 11 11 Νοέμβριος 29 Τετάρτη 29 9 09 9 09 0 00 0 29 Νοέμβριος 2017 29/11/2017 Europe/Athens true D false false false 20171129T093000Z 20171129T113000 2017 2017 11 11 Νοέμβριος 29 Τετάρτη 29 11 11 11 11 30 30 0 29 Νοέμβριος 2017 29/11/2017 Europe/Athens true /principals/users/agrp_calsuite-AUAEvents /principals/users/public-user 15583 CAL-0f694c86-5ea8f288-015f-05c3712b-000037dfbedework@aua.gr Διατροφή στα στάδια της ζωής false true false 0 false MainCal MainCal /public/cals/MainCal %2Fpublic%2Fcals%2FMainCal /principals/users/public-user 1 true false null false true false false CONFIRMED 550
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
https://maps.google.com/maps?ll=37.983217,23.705792&spn=0.006325,0.013937&t=h&z=17
0f694c86-39e34544-0139-e35b87b2-00000061 Εκδηλώσεις /principals/users/agrp_calsuite-MainCampus ff808181-1fd7389e-011f-d7389f3f-00000015 Συναντήσεις - Συνεργασίες A single session of a particular group or organization that lasts less than half a day. /principals/users/admin ff808181-1fd73b03-011f-d73b066b-00000004 Συνέδρια / Ημερίδες /principals/users/admin
false 30 Πέμπτη 20171130 30 Νοέμβριος 2017 30/11/2017 0 0 false false false false 20171130T063000Z 20171130T083000 2017 2017 11 11 Νοέμβριος 30 Πέμπτη 30 8 08 8 08 30 30 0 30 Νοέμβριος 2017 30/11/2017 Europe/Athens true D false false false 20171130T091500Z 20171130T111500 2017 2017 11 11 Νοέμβριος 30 Πέμπτη 30 11 11 11 11 15 15 0 30 Νοέμβριος 2017 30/11/2017 Europe/Athens true /principals/users/agrp_calsuite-AUAEvents /principals/users/public-user 15617 CAL-0f694c86-5ea8f288-015f-0a985f2c-00005af0bedework@aua.gr ΓΕΝΙΚΗ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ false true false 0 false MainCal MainCal /public/cals/MainCal %2Fpublic%2Fcals%2FMainCal /principals/users/public-user 1 true false null false true false false CONFIRMED 550
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
https://maps.google.com/maps?ll=37.983217,23.705792&spn=0.006325,0.013937&t=h&z=17
0f694c86-39e34544-0139-e35b87b2-00000061 Εκδηλώσεις /principals/users/agrp_calsuite-MainCampus ff808181-1fd7389e-011f-d7389f3f-00000015 Συναντήσεις - Συνεργασίες A single session of a particular group or organization that lasts less than half a day. /principals/users/admin ff808181-1fd73b03-011f-d73b066b-00000004 Συνέδρια / Ημερίδες /principals/users/admin
0 0 false false false false 20171130T100000Z 20171130T120000 2017 2017 11 11 Νοέμβριος 30 Πέμπτη 30 12 12 12 12 0 00 1 30 Νοέμβριος 2017 30/11/2017 Europe/Athens true D false false false 20171130T160000Z 20171130T180000 2017 2017 11 11 Νοέμβριος 30 Πέμπτη 30 18 18 6 06 0 00 1 30 Νοέμβριος 2017 30/11/2017 Europe/Athens true /principals/users/agrp_calsuite-AUAEvents /principals/users/public-user 15859 CAL-0f694c86-5ea8f288-015f-590d9f77-000012b5bedework@aua.gr Συνάντηση εργασίας έργου LIFE false true false 0 false MainCal MainCal /public/cals/MainCal %2Fpublic%2Fcals%2FMainCal /principals/users/public-user 1 true false null false true false false CONFIRMED 550
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
https://maps.google.com/maps?ll=37.983217,23.705792&spn=0.006325,0.013937&t=h&z=17
0f694c86-39e34544-0139-e35b87b2-00000061 Εκδηλώσεις /principals/users/agrp_calsuite-MainCampus ff808181-1fd7389e-011f-d7389f3f-00000015 Συναντήσεις - Συνεργασίες A single session of a particular group or organization that lasts less than half a day. /principals/users/admin ff808181-1fd73b03-011f-d73b066b-00000004 Συνέδρια / Ημερίδες /principals/users/admin
true true true
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 18 Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ MO TU WE TH FR SA SU Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2017 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 4 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 39 am pm am